Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
O Pleno do Concello, na sesión do 27 de setembro de 2018, aprobou inicialmente a “Modificación singular número 25 das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Nigrán referida á: Medidas de rexeneración, rehabilitación e renovación urbana”, así como a suspensión dos procedementos de outorgamento de licenzas. En cumprimento do artigo 60.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e dos artigos 144.6 e 207 do seu regulamento (Decreto 143/2016), o expediente sométese a información pública polo prazo de dous meses, contado dende o día seguinte ao da última publicación dos correspondentes anuncios no Diario Oficial de Galicia ou nun dos xornais de maior difusión na provincia, para que as persoas interesadas poidan consultalo e formular, de ser o caso, as alegacións que consideren oportunas. A continuación pódese consultar a documentación correspondente.

Data de publicación: 04/10/2018

Categoría: Urbanismo

Tipo: Normas en tramitación

Documentación:
 1. Descargar
  324.2 kB
 2. Descargar
  16.9 MB
 3. Descargar
  9 MB
 4. Descargar
  11.9 MB
 5. Descargar
  236.3 kB
Enlaces relacionados: