headerheader-400header-800
Volver
Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de subministracións a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor

Data de publicación: 15/02/2019

Categoría: Pregos tipo de clausulas administrativas

Tipo: Perfil do contratante

Enlaces relacionados: