Normas en tramitación Estas son as últimas entradas publicadas gl Plan normativo 2019 2018-12-20T23:00:00Z 2018-12-20T23:00:00Z Plan normativo 2019 2018-12-20T23:00:00Z Modificación singular número 25 das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Nigrán 2018-10-03T22:00:00Z 2018-10-03T22:00:00Z O Pleno do Concello, na sesión do 27 de setembro de 2018, aprobou inicialmente a “Modificación singular número 25 das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Nigrán referida á: Medidas de rexeneración, rehabilitación e renovación urbana”, así como a suspensión dos procedementos de outorgamento de licenzas. En cumprimento do artigo 60.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e dos artigos 144.6 e 207 do seu regulamento (Decreto 143/2016), o expediente sométese a información pública polo prazo de dous meses, contado dende o día seguinte ao da última publicación dos correspondentes anuncios no Diario Oficial de Galicia ou nun dos xornais de maior difusión na provincia, para que as persoas interesadas poidan consultalo e formular, de ser o caso, as alegacións que consideren oportunas. A continuación pódese consultar a documentación correspondente. 2018-10-03T22:00:00Z Plan Xeral de Ordenación Municipal: Documento previo a aprobación provisional e definitiva 2018-10-15T22:00:00Z 2018-10-15T22:00:00Z Documento previo a aprobación provisional e definitiva 2018-10-15T22:00:00Z