Ordenanzas e Regulamentos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 - Regulamento orgánico de participación cidadá O Regulamento de participación cidadá responde ao compromiso do Concello ante os cidadáns e cidadás para fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais, de acordo co ordenamento constitucional e conforme aos principios que inspiran a Carta Europea de Salvagarda dos Dereitos Humanos ás cidades. 02 - Ordenanza municipal de Convivencia Cidadá e Ornato Público do Concello de Nigrán, corrección de erros publicados no BOPPO de data 24/02/16, modificación aprobada o 31/01/2022 e Resolución do 16.05.2022. 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z A presente ordenanza recolle nos seus diferentes títulos un compendio de disposicións encamiñadas a acadar os obxectivos de excelencia no que se refire á relación dos visitantes e dos cidadáns co espazo público, na garantía do repouso e descanso dos veciños e, en definitiva, na preservación do espazo público como lugar de convivencia e civismo. 2018-01-29T23:00:00Z 01 - Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Nigrán 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z REGULAMENTO DE HONORES E DISTINCIONS DO CONCELLO DE NIGRAN 2018-01-29T23:00:00Z 01 - Ordenanza municipal de protección contra a contaminación acústica 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z A presente ordenanza ten por obxecto Regular o exercicio das competencias que en materia de protección do medio ambiente corresponden ao Concello fronte á contaminación producida por ruídos e vibracións, co fin de garantir o dereito á intimidade persoal e familiar, á protección da saude, así como á calidade de vida e a un medio ambiente adecuado, e protexer os bens de calquera natureza. 2018-01-29T23:00:00Z 02 - Modificación da Ordenanza de protección contra a contaminación acústica 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Modificación da Ordenanza de protección contra a contaminación acústica 2018-01-29T23:00:00Z 03 - Ordenanza Reguladora do Servizo de Taxi do Concello de Nigrán 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z A presente ordenanza ten por obxecto regular os servizos urbanos de taxis que conten con licenzas expedidas polo Concello de Nigrán, tal e como os define a normativa vixente. 2018-01-29T23:00:00Z 04 - Aprobación das tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxis de Nigrán 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Faise público o contido do acordo plenario de 24 de setembro de 2015, polo que se aprobaron as tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxis de Nigrán 2018-01-29T23:00:00Z 05 - Regulamento de xestión do punto limpo do Concello de Nigrán 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z A efectos do presente regulamento enténdese por punto limpo o espazo de recepción e almacenaxe selectivo específico de residuos de características especiais xerados no ámbito doméstico que ten como obxectivo facilitar a súa valorización ou xestión diferenciada, e que está destinado ao seu uso por particulares e pequenos establecementos. 2018-01-29T23:00:00Z 06 - Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións de dominio público municipal 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z O obxecto da presente ordenanza é regular certas formas de ocupación do dominio público municipal no termo municipal de Nigrán, e, en particular, as condicións nas que se poderán emprazar terrazas vinculadas a establecementos hostaleiros sobre terreos de titularidade pública e privada. 2018-01-29T23:00:00Z 07 - Ordenanza municipal de vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z A presente ordenanza ten por obxecto regular o servicio público municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente a producción de vertidos a dito sistema. 2018-01-29T23:00:00Z