Normativa Fiscal Estas son as últimas entradas publicadas gl CALENDARIO FISCAL 2022 2021-12-21T23:00:00Z 2021-12-21T23:00:00Z 01.- Calendario Fiscal 2022 2021-12-21T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2023 2022-12-01T23:00:00Z 2022-12-01T23:00:00Z Calendario Fiscal 2023 2022-12-01T23:00:00Z 01. Imposto sobre bens inmobles (IBI) 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI). En vigor dende o 8 de decembro de 2016 2018-02-05T23:00:00Z 02. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 2019-10-29T23:00:00Z 2019-10-29T23:00:00Z Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). En vigor dende o 31 de outubro de 2019. 2019-10-29T23:00:00Z 03. Imposto sobre Actividades Económicas ( IAE). 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE). En vigor dende o 1 de xaneiro de 2012. 2018-01-29T23:00:00Z 04. Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU). En vigor dende o 16 de xullo de 2022 2018-02-05T23:00:00Z 05. Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO) 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO). En vigor dende o 13 de abril de 2013 2018-01-29T23:00:00Z 06. Taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z Ordenanza fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo. En vigor dende o 30 de decembro de 2017 2018-09-02T22:00:00Z 07. Taxas pola prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. En vigor dende o 29 de dicembro de 2016 2018-02-05T23:00:00Z 08. Taxa por expedición de documentos administrativos 2019-06-17T22:00:00Z 2019-06-17T22:00:00Z Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. En vigor dende o 18 de xuño de 2019 2019-06-17T22:00:00Z 09. Taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas ou relacion de actividades administrativas de control e outros servizos urbanisticos e de inspeccion. 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas urbanisticas ou relacion de actividades administrativas de control e outros servizos urbanisticos e de inspeccion. En vigor dende o 29 de xuño de 2019. 2018-02-05T23:00:00Z 10. Taxa por licencias de establecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa de establecementos. 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias de establecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa de establecementos. En vigor dende o 12 de setembro de 2012 2018-02-05T23:00:00Z 11. Taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais. En vigor dende o 30 de decembro de 2011. 2018-01-29T23:00:00Z 12. Taxa pola prestación do servizo de duchas e lavapés 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de duchas e lavapés. En vigor dende o 26 de abril de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 13. Taxa pola utilización de locais municipais para a prestación de servizos asociados a matrimonios civís 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a prestación de servizos asociados á celebración de matrimonios civís. En vigor dende o 9 de febreiro de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 14. Taxa por ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local. En vigor dende o 29 de abril de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 15. Taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e por carga e descarga de mercadurías de calquera clase 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e por carga e descarga de mercadurías de calquera clase. En vigor dende o 17 de octubro de 2014 e derogada por acordo plenario de 26/10/2017. 2018-02-05T23:00:00Z 16. Taxas pola inmobilización, enganche, retirada, depósito e vixiancia de vehículos. 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola inmobilización, enganche, retirada, deósito e vixiancia de vehículos. En vigor dende o 19 de agosto de 2017. 2018-02-05T23:00:00Z 17. Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais. En vigor dende o 27 de setembro de 2008 2018-02-05T23:00:00Z 01.- Ordenanza xeral de prezos públicos 2013-02-07T23:00:00Z 2013-02-07T23:00:00Z Ordenanza xeral de prezos públicos 2013-02-07T23:00:00Z 02.- Prezos públicos das escolas deportivas e actividades culturais 2019-08-18T22:00:00Z 2019-08-18T22:00:00Z Prezos públicos das escolas deportivas e actividades culturais 2019-08-18T22:00:00Z 03.- Prezos públicos para as actividades Campamento de Verán e Ludoteca de Nadal 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z Prezos públicos para as actividades Campamento de Verán e Ludoteca de Nadal 2019-12-03T23:00:00Z 04.- Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar 2019-12-03T23:00:00Z 05.- Prezo público pola actividade do programa "Envellecemento activo" 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z Prezo público pola realización das actividades comprendidas no Programa de “Envellecemento Activo”. 2020-07-26T22:00:00Z 06.- Prezo público pola realización de concertos musicais, representacións teatrais e das artes escénicas en xeral, espectáculos e demais eventos de índole cultural, organizados polo Concello de Nigrán. 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z Prezo público pola realización de concertos musicais, representacións teatrais e das artes escénicas en xeral, espectáculos e demais eventos de índole cultural, organizados polo Concello de Nigrán. 2020-07-26T22:00:00Z