Ordenanzas Fiscais Estas son as últimas entradas publicadas gl Calendario Fiscal 2018 2018-04-04T22:00:00Z 2018-04-04T22:00:00Z Calendario Fiscal 2018 2018-04-04T22:00:00Z Calendario Fiscal 2019 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Calendario Fiscal 2019 2018-12-16T23:00:00Z 01. Ordenanza Reguladora do IVTM 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza Reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. En vigor dende o 1 de xaneiro de 2012 2018-01-29T23:00:00Z 02. Ordenanza Reguladora do IAE 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. En vigor dende o 1 de xaneiro de 2012. 2018-01-29T23:00:00Z 03. Ordenanza Reguladora do ICIO 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras. En vigor dende o 13 de abril de 2013 2018-01-29T23:00:00Z 04. Ordenanza Reguladora dos cemiterios municipais 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais. En vigor dende o 30 de decembro de 2011. 2018-01-29T23:00:00Z 05. Ordenanza Reguladora da taxa por licencias urbanísticas 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licencias urbanísticas. En vigor dende o 13 de abril de 2013. 2018-02-05T23:00:00Z 06. Ordenanza Reguladora da recollida de vehículos na vía pública e pola inmovilización dos mal estacionados 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola recollida de vehículos na vía pública e pola inmovilización dos mal estacionados. En vigor dende o 22 de febreiro de 2013. 2018-02-05T23:00:00Z 07. Ordenanza Reguladora da taxa por licencias de establecementos 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias de establecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa de establecementos. En vigor dende o 12 de setembro de 2012 2018-02-05T23:00:00Z 08. Ordenanza Reguladora da utilización de locais municipais para a prestación de servizos asociados a matrimonios civís 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a prestación de servizos asociados á celebración de matrimonios civís. En vigor dende o 9 de febreiro de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 09. Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais. En vigor dende o 27 de setembro de 2008 2018-02-05T23:00:00Z 10. Ordenanza Reguladora da ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local. En vigor dende o 29 de abril de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 11. Ordenanza Reguladora de la prestación del servicio de duchas y lavapies 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de duchas e lavapés. En vigor dende o 26 de abril de 2014 2018-02-05T23:00:00Z 12. Ordenanza Reguladora da entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e por carga e descarga de mercadurías de calquera clase. En vigor dende o 17 de octubro de 2014 e derogada por acordo plenario de 26/10/2017. 2018-02-05T23:00:00Z 13. Ordenanza Reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI) 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI). En vigor dende o 8 de decembro de 2016 2018-02-05T23:00:00Z 14. Ordenanza Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terrenos de natureza urbana (IIVTNU) 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terrenos de natureza urbana (IIVTNU). En vigor dende o 30 de decembro de 2017 2018-02-05T23:00:00Z 15. Ordenanza Reguladora da prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. En vigor dende o 29 de dicembro de 2016 2018-02-05T23:00:00Z 16. Ordenanza Reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos 2018-03-27T22:00:00Z 2018-03-27T22:00:00Z Ordenanza Reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. En vigor dende o 29 de decembro de 2015 2018-03-27T22:00:00Z 17. Ordenanza Reguladora da prestación do servizo de recollida do lixo 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z Ordenanza fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo. En vigor dende o 30 de decembro de 2017 2018-09-02T22:00:00Z