headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

Solicitude Xeral

Esta solicitude pode utilizarse se non está dispoñible outra máis específica para o asunto de que se trata.

Calquera interesado que queira dirixir unha solicitude ao Concello de Nigrán.

PRESENCIALMENTE

O modelo debe descargarse e despois de cuberto e asinado pódese presentar no rexistro xeral do Concello de Nigrán ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

ELECTRÓNICAMENTE

Tamén se pode presentar nesta sede electrónica, xunto coa documentación que se requira en cada caso. Se se quere utilizar esta vía é necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Lembre que para formular solicitudes de inicio de procedementos, presentar declaracións responsables ou comunicacións, interpoñer recursos, desistir de accións ou renunciar a dereitos, non é suficiente con identificarse na sede, senón que é necesaria ademáis a sinatura electrónica do interesado, utilizando o DNI electrónico ou outro certificado admitido a tal fin.

A propia solicitude

O modelo de solicitude editable pode atopalo no seguinte enlace.


Volver
Rexistro electrónico