Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Anuncio cadro puntuacións probas posto peón de brigada de prevención e extinción de incendios e plantilla do primeiro exercicio (teórico). 2018-10-16T22:00:00Z 2018-10-16T22:00:00Z Anuncio do proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais, ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio Rural: aprobación cadro puntuacións das probas da fase de oposición e plantilla correspondente ao primeiro exercicio teórico(test)na selección de 4 postos de peón condutor. Expte. núm.: 2018002562 (Rfª. 2018/02 ps) 2018-10-16T22:00:00Z PUBLICACIÓN NO BOPPO DA TERCEIRA CONVOCATORIA DO III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS. 2018-10-15T22:00:00Z 2018-10-15T22:00:00Z Mediante este anuncio comunícase que con data de 16/10/18 o BOPPO publicou o extracto das bases correspondentes á terceira convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán, abrindo así o correspondente prazo de presentación de candidaturas. 2018-10-15T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA CURSO XESTIÓN ALMACÉN 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Publícase a acta definitiva do curso de xestión de almacén, tras ser analizadas as alegacións presentadas en tempo e forma á acta do 02/10/18. 2018-10-09T22:00:00Z CURSO DE ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO. 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z Publícase a información relativa á posta en marcha dun curso de atención e apoio psicosocial domiciliario. 2018-10-04T22:00:00Z Anuncio corrección erro lista definitiva de peóns condutores de brigada de prevención e extinción de incendios no Concello de Nigrán. 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z Anuncio proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais, ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio Rural: Corrección erro lista definitiva de admitidos/das 4 prazas de peóns condutores (Expte. núm.: 2018002562. Rfª. 2018/02 ps) 2018-10-04T22:00:00Z ACTA FINAL DEFINITIVA SNL 2018-10-02T22:00:00Z 2018-10-02T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións oficial, publícase a acta final definitiva do proceso de selección do SNL, que inclúe a proposta de contratación 2018-10-02T22:00:00Z Anuncio da aprobación da lista definitiva de Xefe de brigada, designación de tribunal e data de realización de exercicios do proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios no Concello de Nigrán. 2018-10-01T22:00:00Z 2018-10-01T22:00:00Z Anuncio do Proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais, ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio Rural: Aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos da praza de Xefe de Brigada, designación de tribunal cualificador e data de realización dos exercicios da fase de oposición. Expte. núm.: 2018002562 (Rfª. 2018/02 ps) 2018-10-01T22:00:00Z Anuncio da aprobación da lista definitiva de peóns condutores, designación de tribunal e data de realización de exercicios do proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios no Concello de Nigrán. 2018-10-01T22:00:00Z 2018-10-01T22:00:00Z Anuncio do Proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais, ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio Rural: Aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos das 4 prazas de peóns condutores, designación de tribunal cualificador e data de realización dos exercicios da fase de oposición. Expte. núm.: 2018002562 (Rfª. 2018/02 ps) 2018-10-01T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CURSO DE XESTIÓN ALMACÉN 2018-10-01T22:00:00Z 2018-10-01T22:00:00Z Publícase a acta provisional de persoas admitidas e excluídas no curso de “Xestión de almacén”, abríndose o prazo de presentación das correspondentes alegacións e/ou subsanacións ata o 04/10/18 (incluído). 2018-10-01T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) - EXERCICIO 2018 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Exposición pública e cobranza do impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para o exercicio 2018 2018-09-26T22:00:00Z ACTA FINAL PROVISIONAL SNL 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Publícase a acta final provisional do proceso de selección do SNL, abrindo así o prazo de presentación de alegacións 2018-09-26T22:00:00Z CURSO DE XESTIÓN DE ALMACEN 2018-09-20T22:00:00Z 2018-09-20T22:00:00Z "O Concello de Nigrán, ten prevista a realización dun curso de "Xestión de almacén", dirixido de forma prioritaria a persoas desempregadas (mínimo 30 días) e empadroadas no noso municipio (mínimo 30 días) que posúan, polo menos, o Graduado Escolar ou a ESO. Neste curso, o alumnado adquirirá os coñecementos teórico/prácticos dos procesos de almacenaxe e loxística, a recepción e control das mercadorías, a preparación de pedidos e a saída, a xestión informática do almacén, a prevención de riscos e o manexo de carretillas e plataformas elevadoras. 2018-09-20T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL E DATA DOS EXAMES 2018-09-19T22:00:00Z 2018-09-19T22:00:00Z Publícase a acta definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL, indicando tamén o día e hora de realización dos exames. 2018-09-19T22:00:00Z TERCEIRA CONVOCATORIA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DE NIGRÁN. 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z Cumprindo coa obriga legal de remitir á "Base de Datos Nacional de Subvenciones" (BDNS) todas aquelas convocatorias municipais ás que lles resultan de aplicación as normas que regulan o funcionamento de dita BDNS, procédese primeiro á publicación na Sede Local de Nigrán dos documentos seguintes: Bases de convocatoria en galego da terceira convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Extracto das bases de convocatoria en galego da terceira convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Instancia en galego de presentación á terceira convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Realizado o trámite de remisión á BDNS, os documentos serán enviados de forma automática ao BOP de Pontevedra, abrindo o prazo de presentación de candidaturas a partir de que dito diario oficial publique o extracto. Información: Departamento de Desenvolvemento Local." 2018-09-18T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL. 2018-09-13T22:00:00Z 2018-09-13T22:00:00Z Publícase a acta provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL abrindo así o prazo de subsanacións mediante a presentación das correspondentes alegacións. 2018-09-13T22:00:00Z Aprobación listas provisionais. Proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais 2018-09-06T22:00:00Z 2018-09-06T22:00:00Z Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as. Proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais 2018-09-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – EXERCICIO 2018 2018-09-05T22:00:00Z 2018-09-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – EXERCICIO 2018 2018-09-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 2015 2018-09-05T22:00:00Z 2018-09-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA TAXA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS AO TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, E POR CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE DO EXERCICIO 2015 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-09-05T22:00:00Z Convocatoria para a adxudicación dun posto laboral temporal de técnico/a de normalización lingüística do Concello de Nigrán 2018-08-26T22:00:00Z 2018-08-26T22:00:00Z Contratación dun/ha técnico/a superior para o Servizo de Normalización Lingüística, ao abeiro das Bases de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra. 2018-08-26T22:00:00Z Convocatoria e bases do proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais 2018-08-07T22:00:00Z 2018-08-07T22:00:00Z Anuncio coa convocatoria e bases do proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e extinción de incendios forestais. (Expedientes num. 2018002562. Referencia 2018/02 ps). 2018-08-07T22:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades culturais (2018) 2018-08-06T22:00:00Z 2018-08-06T22:00:00Z Convocatoria de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades culturais que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán durante o ano 2018. 2018-08-06T22:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades de fomento da práctica deportiva (2018) 2018-08-06T22:00:00Z 2018-08-06T22:00:00Z Convocatoria de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades deportivas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán durante o ano 2018. 2018-08-06T22:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras do municipio (2018) 2018-08-06T22:00:00Z 2018-08-06T22:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras no municipio durante o ano 2018. 2018-08-06T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións finais e proposta de nomeamento praza arquitecto técnico 2018-07-25T22:00:00Z 2018-07-25T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións finais e proposta de nomeamento no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2017002772 Rfª. 2017/02 ps) 2018-07-25T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase oposición proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-22T22:00:00Z 2018-07-22T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de oposición e prazo de reclamación do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-22T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS 2018-07-22T22:00:00Z 2018-07-22T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións á acta provisional, publícase a acta final co resultado da selección da segunda convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán que inclúe a proposta de incorporación das persoas seleccionadas. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-07-22T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS. 2018-07-15T22:00:00Z 2018-07-15T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria do III Plan de Becas Municipais, publícase a acta provisional co resultado da selección e se abre o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-07-15T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase oposición praza arquitecto técnico 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de oposición no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2017002772 Rfª. 2017/02 ps) 2018-07-12T22:00:00Z Modelos de declaración responsable de actividade recreativa e de festas e verbenas populares 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z - Modelo declaracion responsable actividade recreativa - Modelo declaracion responsable festas e verbenas populares 2018-07-12T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA ADMITIDAS/EXCLUIDAS EXCLUIDOS E CONVOCATORIA EXAMES SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS. 2018-07-10T22:00:00Z 2018-07-10T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria do III Plan de Becas Municipais, publícase a lista definitiva de persoas admitidas e excluidas e convócase ás persoas aspirantes e ao Tribunal para a realización dos exames. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-07-10T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase concurso e datas de exame proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de concurso e convocatoria datas de realización dos exercicios do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-09T22:00:00Z AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2018-2019) 2018-07-05T22:00:00Z 2018-07-05T22:00:00Z BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2018-2019) 2018-07-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO DO EXERCICIO 2018 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-07-02T22:00:00Z 2018-07-02T22:00:00Z Aprobado por Decreto de Alcaldía o padrón de contribuíntes da TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO correspondente ao exercicio 2018, porase ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de UN MES, a partir da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, podendo os interesados examinalo e presentar recurso de reposición ante o Alcalde-Presidente deste Concello no prazo de un mes, a contar dende o día seguinte ao de remate do período de exposición 2018-07-02T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA E PROPOSTA DE INCORPORACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-07-01T22:00:00Z 2018-07-01T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria de contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a acta final coa proposta de incorporación. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-07-01T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL ADMITIDAS/EXCLUIDAS EXCLUIDOS SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS. 2018-07-01T22:00:00Z 2018-07-01T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria do III Plan de Becas Municipais, publícase a lista provisional de persoas admitidas e excluidas e ábrese o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-07-01T22:00:00Z Proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social 2018-06-26T22:00:00Z 2018-06-26T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA DE REUNIÓN 2018-06-26T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL EXAMES E BAREMACIÓN CV SEGUNDA CONVOCATORIA PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-06-24T22:00:00Z 2018-06-24T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria de contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a acta provisional co resultado dos exames e a baremación curricular e se abre o prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-06-24T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS SEGUNDA CONVOCATORIA PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-06-20T22:00:00Z 2018-06-20T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria de contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas e se convoca ás aspirantes para a a realización do proceso selectivo. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-06-20T22:00:00Z Anuncio cadro puntuacións finais proceso selectivo Auxiliar Policía Local 2018-06-19T22:00:00Z 2018-06-19T22:00:00Z Vistas as reclamacións presentadas por varias/os aspirantes no proceso selectivo de referencia, os membros do Tribunal cualificador do presente proceso selectivo acordaron por unanimidade anular as preguntas 4 e 15 do segundo exercicio da fase de oposición (test coñecementos), polo que se publica o cadro de puntuacións finais. 2018-06-19T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS SEGUNDA CONVOCATORIA PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-06-14T22:00:00Z 2018-06-14T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á segunda convocatoria de contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas, abrindo o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-06-14T22:00:00Z BASES ESPECÍFICAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 2018-06-13T22:00:00Z 2018-06-13T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades culturais que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán. 2018-06-13T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase oposición e plantilla da proba de coñecementos teóricos proceso auxiliares policía local 2018-06-13T22:00:00Z 2018-06-13T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de oposición e plantilla da proba de coñecementos teóricos (test) do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte. núm.: 2018000438 (Rfª. 2018/01 ps) 2018-06-13T22:00:00Z CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A DESIGNACIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO 2018-06-13T22:00:00Z 2018-06-13T22:00:00Z Convocatoria pública para a designación de Xuíz de Paz substituto do municipio de Nigrán, mediante elección polo Pleno do Concello e posterior nomeamento pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 2018-06-13T22:00:00Z BASES ESPECIFICAS QUE REXERAN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E ACTIVIDADES FESTEIRAS DO MUNICIPIO. 2018-06-12T22:00:00Z 2018-06-12T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto de regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades de fomento e consolidación do asociacionismo, así como actividades festeiras que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán. 2018-06-12T22:00:00Z BASES ESPECIFICAS QUE REXERAN A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DA PRACTICA DO DEPORTE NO MUNICIPIO 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto de regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades deportivas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán. 2018-06-11T22:00:00Z Convocatoria pública para a designación de Xuíz de Paz substituto 2018-06-06T22:00:00Z 2018-06-06T22:00:00Z Convocatoria pública para a designación de Xuíz de Paz substituto do municipio de Nigrán, mediante elección polo Pleno do Concello e posterior nomeamento pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 2018-06-06T22:00:00Z Anuncio lista definitiva de admitidos e excluídos e confirmación datas exercicios proceso auxiliares policía local 2018-06-04T22:00:00Z 2018-06-04T22:00:00Z Anuncio aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos e confirmación data de realización dos exercicios da fase oposición do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte. núm.: 2018000438 (Rfª. 2018/01 ps) 2018-06-04T22:00:00Z Anuncio lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre proceso selectivo bolsa de traballadores/as sociais 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio da lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre o prazo de subsanación en relación ao proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio puntuacións da fase de concurso e prazo de reclamacións, data de realización do primeiro e segundo exercicio da fase de oposición do proceso para a provisión dunha praza de arquitecto técnico 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio puntuacións da fase de concurso e prazo de reclamacións, data de realización do primeiro e segundo exercicio da fase de oposición do proceso para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal.(Expte. núm.: 2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-06-03T22:00:00Z SEGUNDA CONVOCATORIA SELECCIÓN TÉCNICO/A TURISMO TEMPADA VERÁN 2018. 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Publicación das bases e instancia oficial do proceso para a segunda convocatoria de selección dun/ha técnico/a de turismo para a tempada de verán, xunto co anuncio remitido á prensa e publicado o 03/06/18, que marca a apertura do prazo de presentación. Información no Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-06-03T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN - PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-05-30T22:00:00Z 2018-05-30T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a acta correspondente ao día de hoxe que, polas incidencias acaecidas no desenvolvemento do proceso, supón inicialmente a finalización do expediente. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-30T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS E DATA DE EXAMES - PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-05-29T22:00:00Z 2018-05-29T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas e se convoca para a realización da fase de oposición. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-29T22:00:00Z Anuncio lista provisional, designación tribunal e datas dos exercicios da fase de oposición proceso selectivo auxiliares policía e nota informativa sobre prazo de subsanación 2018-05-27T22:00:00Z 2018-05-27T22:00:00Z Anuncio da lista provisional de admitidos e excluidos, designación de tribunal e fixación de datas de realización do 1º, 2º e 3º exercicio no proceso selectivo para a selección de oito prazas de auxiliar de policía con carácter de persoal laboral temporal e nota informativa sobre prazo de subsanación. Expte. núm.: 2018000438 (Rfª 2018/01 ps) 2018-05-27T22:00:00Z SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DE NIGRÁN. 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Cumprindo coa obriga legal de remitir á "Base de Datos Nacional de Subvenciones" (BDNS) todas aquelas convocatorias municipais ás que lles resultan de aplicación as normas que regulan o funcionamento de dita BDNS, procédese primeiro á publicación na Sede Local de Nigrán dos documentos seguintes: Bases de convocatoria en galego da segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Extracto das bases de convocatoria en galego da segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Instancia en galego de presentación á segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Realizado o trámite de remisión á BDNS, os documentos serán enviados de forma automática ao BOP de Pontevedra, abrindo o prazo de presentación de candidaturas a partir de que dito diario oficial publique o extracto. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-24T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións da fase concurso e datas do 1º e 2º exercicio da fase de oposición proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Anuncio do cadro de puntuacións relativo á fase de concurso e fixación de datas de realización do 1º e 2º exercicio no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte. núm.: 2017002772 (Rfª 2017/02 ps) 2018-05-24T22:00:00Z PROCESO DE SELECCION DE TRES PRAZAS DE BECARIOS PARA A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CUALlFICACION FINAL 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z PROCESO DE SELECCION DE TRES PRAZAS DE BECARIOS PARA A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CUALlFICACION FINAL 2018-05-24T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas, abrindo o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-24T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN III PLAN BECAS MUNICIPAIS. 2018-05-22T22:00:00Z 2018-05-22T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións á acta provisional, publícase a acta final co resultado da selección da primeira convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán que inclúe a proposta de incorporación da persoa seleccionada. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-22T22:00:00Z Resultado definitivo baremación e convocatoria á proba práctica oral Becas de Turismo 2018-05-20T22:00:00Z 2018-05-20T22:00:00Z RESULTADO DEFINITIVO BAREMACIÓN MÉRITOS E CONVOCATORIA Á PROBA PRÁCTICA ORAL BECAS DE TURISMO / 2018- CONCELLO DE NIGRÁN EXPTE.2018001494SV 2018-05-20T22:00:00Z Bolsas de información turística. Valoración provisional. 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Bolsas de información turística. Valoración provisional. 2018-05-17T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN III PLAN BECAS MUNICIPAIS 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Publícase a acta provisional co resultado da selección da primeira convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán, abrindo así o prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-17T22:00:00Z Anuncio BOPPO lista definitiva e designación de tribunal proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Anuncio publicado no BOPPO da lista definitiva de admitidos e excluídos e designación do tribunal no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte. núm.: 2017002772 (Rfª 2017/02 ps) 2018-05-17T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN TÉCNICO/A TURISMO TEMPADA VERÁN 2018 2018-05-13T22:00:00Z 2018-05-13T22:00:00Z Aviso da apertura do prazo de presentación de instancias en relación ao proceso selectivo para a selección de 1 técnico/a de turismo tempada de verán 2018. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-13T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO DE ACCESO ÁS SETE BECAS MUNICIPAIS 2018-05-10T22:00:00Z 2018-05-10T22:00:00Z Publicación da relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas, composición do tribunal cualificador e data en que terá lugar a constitución do tribunal cualificador e a realización de todos os exercicios. 2018-05-10T22:00:00Z SELECCIÓN TÉCNICO/A TURISMO TEMPADA VERÁN 2018. 2018-05-10T22:00:00Z 2018-05-10T22:00:00Z Publicación das bases e instancia oficial do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo para a tempada de verán , xunto co anuncio remitido á prensa que marcará a apertura do prazo de presentación. Información no Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-10T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballador/a social 2018-05-09T22:00:00Z 2018-05-09T22:00:00Z Convocatoria e aprobación de bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de Traballador/a Social. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-05-09T22:00:00Z FOGUEIRAS DE SAN XOÁN 2018-05-08T22:00:00Z 2018-05-08T22:00:00Z Aspectos a ter en conta para as fogueiras da noite de San Xoán 2018-05-08T22:00:00Z BOLSAS DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINAS MUNICIPAIS 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z Prazo para presentación de solicitudes para a realización de prácticas nas oficinas de información turística do Concello de Nigrán. Tres bolsas 2018-05-03T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles,prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2018-05-03T22:00:00Z Lista provisional "Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán" 2018-05-02T22:00:00Z 2018-05-02T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á execución do "Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán", publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas no proceso de acceso ás sete becas de auxiliar da administración. 2018-05-02T22:00:00Z Lista definitiva e tribunal proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-02T22:00:00Z 2018-05-02T22:00:00Z Anuncio lista definitiva de admitidos e excluidos, así como designación de tribunal en relación ao proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal (Expte.núm.:2017002772. Rfª.2017/02 ps). 2018-05-02T22:00:00Z Nota informativa proceso selectivo oito prazas auxiliar policía 2018-05-01T22:00:00Z 2018-05-01T22:00:00Z Nota informativa prazo de presentación de instancias en relación ao proceso selectivo para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte.núm.:2018000438(Rfª.2018/01 ps). 2018-05-01T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo oito prazas auxiliar policía 2018-04-26T22:00:00Z 2018-04-26T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte.núm.:2018000438 (Rfª. 2018/01 ps) 2018-04-26T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases bolsa de traballo traballador/a social 2018-04-25T22:00:00Z 2018-04-25T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte.núm.:2017004696 (Rfª. 2017/03 ps) 2018-04-25T22:00:00Z Aberto o prazo do III Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán 2018-04-16T22:00:00Z 2018-04-16T22:00:00Z O BOPPO do 16/04/18 acaba de publicar o extracto das Bases do III Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán, abrindo así o prazo de presentación de candidaturas durante 10 días hábiles. 2018-04-16T22:00:00Z CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-04-05T22:00:00Z 2018-04-05T22:00:00Z Para dar cumprimento á obriga legal de remitir á "Base de Datos Nacional de Subvenciones" (BDNS) todas aquelas convocatorias municipais ás que lles resultan de aplicación as normas que regulan o funcionamento de dita BDNS, procédese á publicación na Sede do Concello de Nigrán 2018-04-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO IVTM 2018 2018-04-04T22:00:00Z 2018-04-04T22:00:00Z Exposición pública e cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2018 do Concello de Nigrán 2018-04-04T22:00:00Z LICITACION ADXUDICACIÓN EXPLOTACIÓNS EN PRAIAS TEMPADAS 2018 2018-04-02T22:00:00Z 2018-04-02T22:00:00Z LICITACION PARA ADXUDICACION DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO. TEMPADA 2018. (maio a setembro). O PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS É DE 15 DÍAS DENDE A PUBLICACION DO ANUNCIO NO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA 2018-04-02T22:00:00Z Anuncio BOE convocatoria praza arquitecto técnico 2018-03-15T23:00:00Z 2018-03-15T23:00:00Z Anuncio no Boletín Oficial do Estado da convocatoria do proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-03-15T23:00:00Z Anuncio DOG convocatoria praza arquitecto técnico 2018-02-28T23:00:00Z 2018-02-28T23:00:00Z Anuncio no Diario Oficial de Galicia da convocatoria relativa ao proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-02-28T23:00:00Z FASE DE XUSTIFICACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO INCLUÍDOS NO PLAN CONCELLOS 2017 2018-02-19T23:00:00Z 2018-02-19T23:00:00Z Dando cumprimento ás obrigas recollidas nas Bases Reguladoras do Plan de obras e servizos 2017, publicadas no BOP do 30/12/16, e máis concretamente en atención ao que se recolle na súa Cláusula Décimo Quinta en relación á publicidade, complementando á xa recollida na prensa e web municipal, e coa intención de proceder á xustificación final das subvencións recibidas ao abeiro do plan referenciado, infórmase de que, neste mes de febreiro estase a xustificar a finalización do traballo desenvolvido polos tres equipos de persoal que contaron con financiamento provincial 2018-02-19T23:00:00Z BASES DE CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS E INSTANCIA 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Estas bases teñen por obxecto a convocatoria do Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán (PBM) 2018-02-04T23:00:00Z ANUNCIO: PRÓXIMA APERTURA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z O Pleno do 01/02/18 aprobou as bases reguladoras do III Plan de Becas Municipais de Nigrán. Tal e como establecen ditas bases, o prazo de presentación das solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación destas bases no BOP de Pontevedra, trámite que se realizará á maior brevidade posible. 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio BOP convocatoria e aprobación de bases praza arquitecto técnico 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra da convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-29T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS INCLUÍDAS NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z Anuncio Finalización obras PPOS 2015 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z FINALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NAS BAIXAS DO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2017-12-21T23:00:00Z ANUNCIO: PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z Anuncio cadro puntuacións finais e proposta de nomeamento praza subalterno-notificador 2017-12-19T23:00:00Z 2017-12-19T23:00:00Z Anuncio do cadro de puntuacións finais da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino e proposta de nomeamento.(Expte.núm.: 2015/02 ps) 2017-12-19T23:00:00Z Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inmobilización, enganche, retirada, depósito e vixiancia de vehículos. 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Adxúntase expediente completo. 2017-05-23T22:00:00Z