Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl ACTAS PROVISIONAIS SELECCIÓN PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2022-06-30T22:00:00Z 2022-06-30T22:00:00Z <div> Actas provisionais Primeira experiencia profesional: </div> <div> - C.S. Xestión Forestal e do medio rural: Publicación lista de admitidos/as e excluidos/as e baremación curricular </div> <div> - C.S. Secretariado de Dirección: Publicación lista provisional de admtidos/as e excluidos/as </div> 2022-06-30T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN FORMACIÓN PARA O EMPREGO CURSO REPOÑEDOR 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Unha vez pechado o prazo de inscrición no curso "Formación para o aprendizaxe: curso repoñedor", organizado polo Concello de Nigrán, publícase a seguinte acta de persoas admitidas e as suplencias das mesmas. </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Una vez cerrado el plazo de inscripción en el curso "Formación para el aprendizaje: curso atención al cliente", organizado por el Ayuntamiento de Nigrán, se publica la siguiente acta de persoas admitidas y las suplencias de las mismas. </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN FORMACIÓN PARA O EMPREGO CURSO CAIXEIRO 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Unha vez pechado o prazo de inscrición no curso "Formación para o aprendizaxe: curso caixeiro", organizado polo Concello de Nigrán, publícase a seguinte acta de persoas admitidas e as suplencias das mesmas. </div> 2022-06-22T22:00:00Z Acta final da selección Risga entes Locais 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Acta final da selección Risga entes Locais. </div> 2022-06-22T22:00:00Z Bolsa de traballo de enxeñeiros/as con carácter de persoal interino (expte. núm.: 2021/05 ps - código 2021005105) 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de enxeñeiros/as, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1. </div> 2022-06-21T22:00:00Z Bolsa de emprego na categoría de técnicos/as en medio ambiente, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica grupo A e subgrupo A2. 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Apertura de novo prazo de presentación de instancias para a formación dunha bolsa de emprego na categoría de técnicos/as en medio ambiente, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica grupo A subgrupo A2 (expte. núm.2022002249 - Rfª 2022/01 ps) </div> 2022-06-16T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RISGA ENTES LOCAIS 2022-06-15T22:00:00Z 2022-06-15T22:00:00Z <div> Publícase acta provisional proceso selectivo Risga - Entes Locais </div> 2022-06-15T22:00:00Z INFORMACIÓN E LISTADO PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2022-06-13T22:00:00Z 2022-06-13T22:00:00Z <div> Publícase información, bases, instancia e listado para o proceso selectivo do programa Primeira Experiencia Profesional. </div> 2022-06-13T22:00:00Z ACTA I CERTAME INTERNACIONAL MUSICA CORAL ARS CANENDI 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Publícase acta de participación do I Certame Internacional Música Coral Ars Canendi </div> 2022-06-12T22:00:00Z CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVIZOS DO POSTO CON CLAVE 06.01.00.02, ARQUITECTO/A TÉCNICO/A MUNICIPAL, NO CONCELLO DE NIGRÁN 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div align="justify"> Faise pública a convocatoria para a provisión en comisión de servizos dun posto de traballo de arquitecto técnico municipal, de conformidade co anuncio que pode descargarse premendo na ligazón correspondente. <br> </div> <div align="justify"> <span>O prazo para a presentación de solicitudes será de </span><span>5</span><span>días naturais</span><span>, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria </span><span>no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Nigrán.</span> </div> <div> </div> <div> <br> </div> 2022-06-09T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXLUÍDOS/AS NO CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Publicación da lista definitiva de admitidos/as e a lista definitiva de excluídos/as. </div> 2022-06-08T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 9/22 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div align="justify"> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de maio de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 9/22 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. </div> 2022-06-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 8/22 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de maio de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 8/22 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. </div> 2022-06-05T22:00:00Z Bolsa de emprego na categoría de técnico/a en medio ambiente con carácter de persoal interino 2022-06-02T22:00:00Z 2022-06-02T22:00:00Z <div> Anuncio BOPPO convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as en medio ambiente, con caráter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica, grupo A e subgrupo A2 (expte. núm. 2022/01 ps; código 2022002249) </div> 2022-06-02T22:00:00Z PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2022 - 2023 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre o preaviso da concesión da subvención "Primeira experiencia profesional 2022 - 2023" da Deputación de Pontevedra </div> 2022-06-01T22:00:00Z Bolsa de emprego na categoría de técnico/a en medio ambiente con carácter de persoal interino 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Anuncio corrixido convocatoria e bases para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as en medio ambiente, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica, grupo A e subgrupo A2 (expte. núm.: 2022/01 ps; código 2022002249) </div> 2022-05-31T22:00:00Z Acta final I Certame Infantil e Xuvenil de Relatos Curtos Carlos Casares 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Acta co gañador do I Certame Infantil e Xuvenil de Relatos Curtos Carlos Casares </div> 2022-05-31T22:00:00Z Bolsa de emprego na categoría de técnico/a en medioambiente con carácter de persoal interino 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Anuncio convocatoria e bases para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as en medio ambiente, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica, grupo A e subgrupo A2 (expte. núm: 2022/01 ps; código 2022002249) </div> 2022-05-30T22:00:00Z Oferta pública de emprego ao abeiro da Lei 20/2021 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Oferta público de emprego ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público </div> 2022-05-29T22:00:00Z LISTADOS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXLUÍDOS/AS NO CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Apróbase a lista provisional de admitidos/as e a lista provisional de excluídos/as, concedéndose un prazo de 3 días hábiles, a partir do día seguinte da súa publicación na páxina Web do Concello, para emenda de erros e/ou falta de documentación ou presentación de reclamacións. </div> 2022-05-29T22:00:00Z BANDO: ASPECTOS A TER EN CONTA PARA AS FOGUEIRAS DA NOITE DE SAN XOÁN 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z <div> Aspectos a ter en conta para as fogueiras da Noite de San Xoán. </div> 2022-05-22T22:00:00Z Procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local 2022-05-17T22:00:00Z 2022-05-17T22:00:00Z <div> Publicación anuncio BOE segunda convocatoria do proceso selectivo polo procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local (expte. núm.: 2019/03 ps; código 2019005790) </div> 2022-05-17T22:00:00Z ESTACIONAMENTO NAS VÍAS PRÓXIMAS ÁS PRAIAS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2022-05-17T22:00:00Z 2022-05-17T22:00:00Z <div> Estacionamento nas vías próximas ás praias do Concello de Nigrán. </div> 2022-05-17T22:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z <div align="justify"> De conformidade co artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o expediente expónse ao público durante o prazo de 30 días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2022-05-04T22:00:00Z I Certame xuvenil infantil relatos curtos Carlos Casares 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z <div> Publicanse as bases e a instancia de presentación do I Certame literario infantil e xuvenil relatos curtos Carlos Casares, dirixido aos colexios e institutos do Concello de Nigrán. </div> 2022-05-04T22:00:00Z BASES DA CONVOCATORIA CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 E FORMULARIOS 2022-05-01T22:00:00Z 2022-05-01T22:00:00Z <span>Bases da convocataria Campamento de Verán 2022 e formularios.</span> 2022-05-01T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2021 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z Informada pola Comisión Especial de Contas o día 18 de abril de 2022 a Conta Xeral do Concello de Nigrán correspondente ao ano 2021, cumprindo o establecido no artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público a Conta citada polo prazo de quince días e oito mais durante os que os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións á Conta Xeral. 2022-04-25T22:00:00Z Licitación explotación dos servicios temporais en praias do municipio, tempada 2022 2022-04-17T22:00:00Z 2022-04-17T22:00:00Z <div> Convócase licitación pública para a adxudicación da explotación dos servizos de tempada de verán nas praias do municipio de Nigrán durante a tempada estival de 2022. </div> 2022-04-17T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIDADÁ E ORNATO PÚBLICO DO CONCELLO 2022-04-11T22:00:00Z 2022-04-11T22:00:00Z <div> MODIFICACION DA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIDADÁ E ORNATO PÚBLICO DO CONCELLO DE NIGRÁN </div> <div> Expte. 2022000217Sv Trámite: Aprobación definitiva Norma reguladora: Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Réxime Local, art. 70.2 </div> <div> Datos da aprobación inicial: Acordada polo Pleno do Concello o 31-01-22 </div> 2022-04-11T22:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos 2022-04-07T22:00:00Z 2022-04-07T22:00:00Z <div> Anuncio resultados segunda proba da fase de oposición, corrección de erro e aprobación do cadro definitivo por orde de puntuación no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de auxiliar, grupo C subgrupo C2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a para o Concello de Nigrán (expte. núm.: 2019/08 ps - código 2019005795) </div> 2022-04-07T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 6/22 2022-04-04T22:00:00Z 2022-04-04T22:00:00Z <div> <div> <div> <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de marzo de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 6/22 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles. </div> </div> </div> </div> 2022-04-04T22:00:00Z ACTA PROBA PRÁCTICA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS AFDP 0209 2022-03-27T22:00:00Z 2022-03-27T22:00:00Z <div> Publícase a acta da proba práctica para o curso certificado de profesionalidade socorrismo en espazos acuáticos naturais AFDP0209 </div> 2022-03-27T22:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos 2022-03-24T23:00:00Z 2022-03-24T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación de formulario definitivo de respostas correctas (test), puntuacións primeiro exercicio e convocatoria segundo exercicio no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de auxiliar, grupo C subgrupo C2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a (expte. núm. 2019/08 ps- 2019005795) </div> 2022-03-24T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA ADMISIÓNS E CONVOCATORIA PROBA PRACTICA CURSO SOCORRISMO 2022-03-24T23:00:00Z 2022-03-24T23:00:00Z <div> Publícase acta definitiva de persoas admitidas e excluidas á proba práctica do curso de socorrismo </div> 2022-03-24T23:00:00Z Comisión de servizos en posto vacante de policía local 2022-03-24T23:00:00Z 2022-03-24T23:00:00Z <div> Prazo de 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio para a presentación de solicitudes. </div> 2022-03-24T23:00:00Z SEGUNDA ACTA PROVISIONAL CURSO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 2022-03-22T23:00:00Z 2022-03-22T23:00:00Z <div> Publícase a segunda acta provisional do curso "certificado de profesionalidade socorrismo en espazos acuáticos naturais" , aperturándose así o prazo de subsanacións. </div> 2022-03-22T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas prevención e extinción de incendios forestais: Peón condutor 2022-03-16T23:00:00Z 2022-03-16T23:00:00Z <div> Anuncio cadro de puntuacións definitivas na categoría de peón condutor da bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais (expte.núm. 2021/01 ps - 2021001079) </div> 2022-03-16T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas prevención e extinción de incendios forestais: Xefe/a brigada (2ª convocatoria) 2022-03-16T23:00:00Z 2022-03-16T23:00:00Z <div> Anuncio cadro de puntuacións definitivas na categoría de Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais (expte. núm. 2021/01 ps - 2021001079) </div> 2022-03-16T23:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z <div> Anuncio formulario de respostas correctas e prazo de reclamacións do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a formacion dunha bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos (expte. 2019/08 ps - 2019005795) </div> 2022-03-15T23:00:00Z NOVO PRAZO PARA CURSO "CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS" 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z <div> Publicanse as bases, nota informativa e instacia para a inscripción no curso para o certificado de profesionalidade socorrismo en espazos acuáticos naturais, novo prazo de presentación de instancias do día 17/03/2022 ó 22/03/2022, proba eliminatoria o día 26/03/2022. </div> 2022-03-15T23:00:00Z ACTA FINAL PRESELECCIÓN PARA O CURSO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso de preselección para ó curso "Certificado de profesionalidade socorrismo en espazos acuáticos naturais" </div> 2022-03-15T23:00:00Z ACTA FINAL EQUIPO CONSERXES PLAN CONCELLOS 2022 - 2023 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Publícase acta final proceso selectivo equipo conserxes dentro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023. </div> 2022-03-13T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional do curso certificado de profesionadlidade socorrismo en espazos acuáticos naturais, aperturando así o prazo de alegacións / subsanacións. </div> 2022-03-13T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2022 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 07/03/2022 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2022, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 2022-03-10T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a brigada 2ª convocatoria 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z <div> Anuncio puntuacións fase concurso no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais, na categoría de Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) </div> 2022-03-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2022 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2022-03-08T23:00:00Z 2022-03-08T23:00:00Z Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 07/03/2022 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2022, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, podendo os interesados examinalo e presentar recurso de reposición ante o Alcalde-Presidente deste Concello no prazo de un mes, a contar dende o día seguinte ao de remate do período de exposición (artº 14.2 do RD Lex. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais). 2022-03-08T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL EQUIPO CONSERXES PLAN CONCELLOS 2022 - 2023 2022-03-07T23:00:00Z 2022-03-07T23:00:00Z <div> Publícase acta provisional equipo conserxes do Plan Concellos 2022 - 2023, plazo subsanacións / alegacións ata o 11/03/2022. </div> 2022-03-07T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2022 2022-03-07T23:00:00Z 2022-03-07T23:00:00Z Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de febreiro de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 3/22 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. 2022-03-07T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2/2022 2022-03-07T23:00:00Z 2022-03-07T23:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de febreiro de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 2/22 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. </div> 2022-03-07T23:00:00Z ACTA FINAL PROCESO SELECTIVO EQUIPO FORESTAL DENTRO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Publícase acta final do proceso selectivo dentro do Plan Concellos 2022-2023, relativo ó equipo forestal (20 peóns forestais). </div> 2022-03-06T23:00:00Z ACTA FINAL AXUDAS MUNICIPAIS PROVINCIAIS POLA COVID 19 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Publícase a acta final das axudas municipais provinciais pola Covid 19 </div> 2022-03-06T23:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Anuncio corrección erros designación tribunal no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos no Concello de Nigrán (expte. núm. 2019/08 ps; código 2019005795) </div> 2022-03-06T23:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal auxiliares administrativos 2022-03-03T23:00:00Z 2022-03-03T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación lista definitiva, data de realización da primeira proba (test) e nomeamento do tribunal no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos (expte. 2019/08 ps) </div> 2022-03-03T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS (2022) 2022-03-02T23:00:00Z 2022-03-02T23:00:00Z Convocatoria para o ano 2022 de axudas á inserción social e para emerxencias sociais 2022-03-02T23:00:00Z CURSO - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SOCORRISMO ACUÁTICO EN ESPAZOS NATURAIS 2022-03-01T23:00:00Z 2022-03-01T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a próxima apertura do prazo de inscripción para a selección do alumnado dun curso para a obtención do certificado de profesionalidade de "Socorrismo Acuático en espazos naturais (AFDP0209), xunto coa documentación complementaria, consistente nunha instancia oficial e a memoria descriptiva do curso. </div> 2022-03-01T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO PEÓNS FORESTAIS 2022-02-24T23:00:00Z 2022-02-24T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional do proceso selectivo de peóns forestais realizado no Auditorio Municipal do Concello de Nigrán, dentro do programa da liña 3 do Plan Concellos. </div> <div> </div> <div> As alegacións poderán presentarse dende o día 26/02/2022 ata o día 04/03/2022 e posteriormente publicarase a acta final. </div> 2022-02-24T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL DAS CUARTAS AXUDAS MUNICIPAIS PROVINCIAS POLA COVID 19 2022-02-22T23:00:00Z 2022-02-22T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional das cuartas axudas municipais provincias pola COVID 19, abríndose así o prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións ou subsanacións. </div> 2022-02-22T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a Brigada (2ª convocatoria) 2022-02-22T23:00:00Z 2022-02-22T23:00:00Z <div> Anuncio puntuacións obtidas na segunda, terceira e cuarta proba da fase de oposición do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de Xefe de Brigada (2ª convocatoria). Expte. núm.: 2021/01 ps </div> 2022-02-22T23:00:00Z ACTA FINAL TERCEIRAS AXUDAS POLA COVID 19 2022-02-17T23:00:00Z 2022-02-17T23:00:00Z <div> Publícase a acta final das terceiras axudas pola COVID 19 </div> 2022-02-17T23:00:00Z Procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local 2022-02-15T23:00:00Z 2022-02-15T23:00:00Z <div> Publicación no DOG núm. 32 do anuncio de segunda convocatoria do proceso selectivo polo procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local (expte. núm. 2019/03 ps; código 2019005790) </div> 2022-02-15T23:00:00Z MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIDADÁ E ORNATO PÚBLICO 2022-02-15T23:00:00Z 2022-02-15T23:00:00Z <div align="start"> Expte. 2022000217Sv </div> <div align="justify"> <span>Trámite:</span><span>&nbsp;</span>Información pública e audiencia dos interesados </div> <div align="justify"> <span>Norma reguladora:</span><span>&nbsp;</span>Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Réxime Local, art. 49. </div> <div align="justify"> <span>Prazo:</span><span>&nbsp;</span>Trinta días, seguintes á públicación. </div> <div align="justify"> <span>Datos da aprobación inicial:</span><span>&nbsp;</span>Acordada polo Pleno do Concello o 31-01-22 </div> <div align="justify"> De conformidade co previsto na normativa aplicable ó procedemento correspondente, duranto o prazo sinalado calquera persoa poderá examinar o expediente nas dependencias municipais e formular, no seu caso, as alegacións que considere oportunas. </div> <div align="justify"> No caso de que non se formulen, o acordo provisional quedará automaticamente elevado a definitivo. </div> 2022-02-15T23:00:00Z Bolsa de traballo brigada de prevención e extinción de incendios forestais: Xefe/a brigada (2ª convocatoria) 2022-02-15T23:00:00Z 2022-02-15T23:00:00Z <div> Anuncio convocatoria realización segundo e terceiro exercicio fase de oposición no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigada de prevención e extinción de incendios forestais, na categoría de Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) Expte. núm.: 2021/01 ps ; código 2021001079 </div> 2022-02-15T23:00:00Z EMPREGO: CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2022-02-15T23:00:00Z 2022-02-15T23:00:00Z <div> Infórmase da concesión dunha subvención para a contratación de dous equipos de traballo cofinanciados a través da liña 3 do Plan Concellos 2022 da Deputación de Pontevedra </div> 2022-02-15T23:00:00Z Bolsa de traballo brigada de prevención e extinción de incendios forestais: Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) 2022-02-09T23:00:00Z 2022-02-09T23:00:00Z <div> Anuncio cadro de puntuacións da primeira proba da fase oposición (test) no proceso para a formación dunha bolsa de traballo de brigada de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) (expte. núm.: 2021/01 ps) </div> 2022-02-09T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) 2022-02-08T23:00:00Z 2022-02-08T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as trala estimación de recurso reposición no proceso para a formación dunha bolsa de traballo de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de Xefe/a de brigada (2ª convocatoria) (Expte. núm. 2021/01 ps) </div> 2022-02-08T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe de brigada (2ª convocatoria) 2022-02-03T23:00:00Z 2022-02-03T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación listaxe definitivo de admitidos/as e excluidos/as, designación e convocatoria de tribunal e data de realización do primeiro exercicio da fase de oposición no proceso para a formación dunha bolsa de traballo de brigadas de prevención e extinción de incendios na categoría de Xefe de brigada (2ª convocatoria) Expte. núm.: 2021/01 ps (2021001079) </div> 2022-02-03T23:00:00Z CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS PROVINCIAS PARA OS SECTORES DE PERRUQUERÍA, ESTÉTICA, FORMACIÓN E PAPELERÍA 2022-02-01T23:00:00Z 2022-02-01T23:00:00Z <div> Publicanse os seguintes documentos relativos ás axudas ó sector perruquería, estética, formación e papelería: </div> <div> - Bases </div> <div> - Extracto </div> <div> - Anexo I </div> <div> - Anexo II </div> <div> O prazo de presentación das solicitudes abrirase o día seguinte o da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2022-02-01T23:00:00Z Bases procedemento contratación laboral temporal mediante presentación de ofertas no SEPE 2022-01-24T23:00:00Z 2022-01-24T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación de bases reguladoras do procedemento de contratación laboral temporal mediante a presentación de ofertas no servizo público de emprego (2021/05 c- código 2021006282) </div> 2022-01-24T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de brigada 2022-01-18T23:00:00Z 2022-01-18T23:00:00Z <div> Aprobación listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as (2ª convocatoria) no proceso para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de xefe/a de brigada (expte. núm. 2021/01 ps) </div> 2022-01-18T23:00:00Z ACTA FINAL AXUDAS O SECTOR TAXI POLA COVID 19 2022-01-02T23:00:00Z 2022-01-02T23:00:00Z <div> Publícase a acta final da segunda convocatoria de axudas o sector taxi pola COVID 19 </div> 2022-01-02T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL TERCEIRAS AXUDAS POLA COVID 19 2022-01-02T23:00:00Z 2022-01-02T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional da terceira convocatoria das axudas municipais pola COVID 19, abrindo así o prazo de 10 días hábiles para presentación de alegacións e / ou subsanacións </div> 2022-01-02T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA ORZAMENTO 2022 2021-12-27T23:00:00Z 2021-12-27T23:00:00Z <div> O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 20 de decembro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2022 . Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. </div> 2021-12-27T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2022 2021-12-21T23:00:00Z 2021-12-21T23:00:00Z <div> Calendario Fiscal 2022 </div> 2021-12-21T23:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal auxiliares administrativos (2019/08 ps) 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Aprobación lista provisional admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliares administrativos (expte. núm. 2019/08 ps) </div> 2021-12-19T23:00:00Z Bolsa de emprego de enxeñeiros/as con carácter de persoal interino 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z <div> Apertura dun novo prazo de presentación de instancias e bases rectificadas no apartado 2.f) para a formación dunha bolsa de emprego de enxeñeiros/as con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1 (expte. núm. 2021/05 ps) </div> 2021-12-14T23:00:00Z LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS NA LUDOTECA DE NADAL 2021 2021-12-13T23:00:00Z 2021-12-13T23:00:00Z <span>Lista definitiva de admitidos/as na Ludoteca de Nadal 2021.</span> 2021-12-13T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Peón/condutor 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Anuncio puntuacións da fase oposición e concurso na categoría de Peón/condutor de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais (expte. núm. 2021/01 ps- 2021001079) </div> 2021-12-01T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de brigada 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Aprobación de nova convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios na categoría de Xefe/a de Brigada, por ser declara deserta a primeira convocatoria. </div> 2021-11-30T23:00:00Z Oferta de emprego público ano 2021 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Anuncio aprobación oferta de emprego público correspondente ao ano 2021 </div> 2021-11-30T23:00:00Z LUDOTECA DE NADAL 2021 2021-11-28T23:00:00Z 2021-11-28T23:00:00Z <span>"O Concello de Nigrán organiza a Ludoteca de Nadal 2021, destinada á conciliación da vida laboral, persoal e familiar, que se desenvolverá do 22 de decembro ao 5 de xaneiro. O prazo de inscrición é do 29 de novembro ata o 9 de decembro".</span> 2021-11-28T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE PERSOAL 2021-11-28T23:00:00Z 2021-11-28T23:00:00Z Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2021, o expediente administrativo da modificación do anexo de persoal do orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, e cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. 2021-11-28T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de brigada 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Cadro puntuacións 1ª proba bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de Xefe/a Brigada </div> 2021-11-16T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Peón condutor/a 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Cadro de puntuacións finais fase oposición bolsa de traballo de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de Peón condutor/a (expte. 2021/01 ps) </div> 2021-11-16T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Peón/condutor/a 2021-11-08T23:00:00Z 2021-11-08T23:00:00Z <div> Cadro de puntuacións e plantilla coas respostas correctas da 1ª proba da fase de oposición (test) do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de brigadas de prevención e extinción de incendios na categoría de peón/condutor/a (expte. núm. 2021/01 ps) </div> 2021-11-08T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de Brigada 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Convocatoria aspirantes para a realización das probas da fase oposición da bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de xefe/a de brigada (expte. núm.: 2021/01 ps) </div> 2021-11-04T23:00:00Z Bolsa de traballo brigadas de prevención e extinción de incendios: Peón/condutor/a 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Convocatoria aspirantes realización de probas fase oposicion da bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais (expte. 2021/01 ps) </div> 2021-11-04T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 22/21 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 22/21 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. 2021-11-01T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 21/21 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 21/21 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> 2021-11-01T23:00:00Z Bolsa de traballo Brigadas de prevención e extinción de incendios: Xefe/a de brigada 2021-10-28T22:00:00Z 2021-10-28T22:00:00Z <div> Aprobación lista definitiva, designación de tribunal e convocatoria sesión constitutiva no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais: Xefe/a de Brigada </div> 2021-10-28T22:00:00Z Bolsa de traballo Brigadas de prevención e extinción de incendios forestais: Peón/condutor/a 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Aprobación lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as, designación de tribunal e convocatoria de reunión constitutiva no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de Brigadas de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de PEÓN/CONDUTOR/A (expte. núm.: 2021/01 ps) </div> 2021-10-27T22:00:00Z Bolsa de emprego de Enxeñeiros/as con carácter de persoal interino 2021-10-25T22:00:00Z 2021-10-25T22:00:00Z <div> Anuncio no BOPPO de aprobación de convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego na categoría de enxeñeiros/as, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1 </div> 2021-10-25T22:00:00Z Bolsa de emprego na categoría de Enxeñeiros/as, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1 2021-10-19T22:00:00Z 2021-10-19T22:00:00Z <div> Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego na categoría de Enxeñeiros/as, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1 </div> 2021-10-19T22:00:00Z CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS COVID-19: SECTORES HOSPEDAXE, DEPORTIVO E PESQUEIRO 2021-10-11T22:00:00Z 2021-10-11T22:00:00Z <div> Publícanse os seguientes documentos en relación coa liña de axudas convocada: </div> <div> 1 - Bases. </div> <div> 2 - Anexos. </div> <div> 3 - Extracto. </div> <div> Esta convocatoria substitúe de xeito íntegro á anunciada neste mesmo taboleiro de anuncios o 09/07/21. </div> <div> O prazo de presentación de solicitudes abrirase a partir da publicación do extracto destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2021-10-11T22:00:00Z Bolsa de traballo técnico/a de normalización lingüística 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de técnico/a de normalización lingüística (expediente núm.: 2021/04 ps - 2021003609) </div> 2021-10-06T22:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de técnico/a de turismo 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> Aprobación cadro de puntuacións definitivas da bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de técnico/a de turismo (expte. núm. 2021/04 ps- 2021003609) </div> 2021-10-06T22:00:00Z ANUNCIO DA MANCOMUNIDADE DO VAL MIÑOR: OBRADOIRO PEDRAS DO MIÑOR 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Obradoido "Pedras do Miñor" </div> 2021-10-04T22:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de técnico de turismo: puntuacións fase concurso. 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Anuncio do cadro de puntuacións fase concurso do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de técnico/a de turismo (expediente núm. 2021003609 Rf.ª 2021/04 ps) </div> 2021-09-15T22:00:00Z CURSOS CELGA 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa e DOG que contén a convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega niveis 2, 3 e 4, segundo resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística. </div> 2021-09-12T22:00:00Z Aprobación lista definitiva e designación tribunal Bolsa de traballo técnicos de turismo 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas e designación de tribunal no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de técnico de turismo no Concello de Nigrán. </div> 2021-09-12T22:00:00Z Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de técnico de turismo. Aprobación lista provisional 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, </div> <div> concedéndose un prazo de 3 días hábiles, a partir do día seguinte da súa publicación </div> <div> no taboleiro de anuncios e na sede electrónica deste Concello , para a presentación de </div> <div> subsanación de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións, solicitándolle a </div> <div> aqueles aspirantes que non presenten as súas instancias directamente no rexistro </div> <div> xeral deste Concello ou mediante sede electrónica (sede.nigran.org) que o </div> <div> comuniquen por telegrama, fax 986 38 39 31 ou correo electrónico </div> <div> (procesos.selectivos@nigran.org), no mesmo día da súa imposición, achegando copia </div> <div> da subsanación, co fin de axilizar o citado proceso de selección. </div> 2021-09-02T22:00:00Z ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA “TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO–EXERCICIO 2021” DO CONCELLO DE NIGRÁN 2021-08-31T22:00:00Z 2021-08-31T22:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes da Taxa pola recollida do lixo–exercicio 2021, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo dun mes, a partir da publicación deste anuncio. </div> 2021-08-31T22:00:00Z Lista provisional peóns condutores bolsa traballo brigadas incendios 2021-08-11T22:00:00Z 2021-08-11T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional admitidos/as e excluídos/as bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais: Peóns condutores </div> 2021-08-11T22:00:00Z BOLSA DE RESERVA DE TÉCNICOS DE XESTIÓN (SUBGRUPO A2) 2021-08-05T22:00:00Z 2021-08-05T22:00:00Z <div> Bolsa de reserva de técnicos de xestión (subgrupo A2) </div> 2021-08-05T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL SEGUNDA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS TAXIS COVID - 19 2021-08-05T22:00:00Z 2021-08-05T22:00:00Z <div> Publícase a acta provisional da segunda convocatoria das axudas municipais para Taxis pola COVID-19, abrindo así o prazo de 10 días hábiles para presentación de alegacións e/ou subsanacións. </div> 2021-08-05T22:00:00Z Praza oficial da policía local pola quenda de mobilidade horizontal: nomeamento 2021-08-04T22:00:00Z 2021-08-04T22:00:00Z <div> Proceso selectivo para a cobertura dunha praza de oficial da policía local pola quenda de mobilidade horizontal: publicación do anuncio de nomeamento no BOPPO, no DOG, e resolución sobre publicación.. </div> 2021-08-04T22:00:00Z Bolsa de traballo de carácter temporal de técnicos/as de turismo 2021-08-04T22:00:00Z 2021-08-04T22:00:00Z <div> Bolsa de traballo de carácter temporal de técnicos/as de turismo (epxte. 2021/04 ps): Aprobación convocatoria e bases reguladoras </div> 2021-08-04T22:00:00Z Procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local 2021-08-04T22:00:00Z 2021-08-04T22:00:00Z <div> Anuncios publicados no BOPPO declarando deserta a primeira convocatoria e inicio da segunda convocatoria (expte. 2019/03 ps) </div> 2021-08-04T22:00:00Z BOLSA DE TÉCNICO DE XESTIÓN A2: ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN ALEGACIÓNS E ANUNCIO SORTEO 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z <div align="left"> <span>Anuncio do órgano de selección de estimación/desestimación ás reclamacións presentadas e anuncio de sorteo público.</span> </div> 2021-08-02T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2020 2021-08-01T22:00:00Z 2021-08-01T22:00:00Z <div> Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2020. </div> 2021-08-01T22:00:00Z ACTA FINAL PROCESO SELECTIVO CONSERXES - PLAN CONCELLOS 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo de conserxes subvencionado a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. </div> 2021-07-28T22:00:00Z BOLSA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN A2: PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS 2021-07-27T22:00:00Z 2021-07-27T22:00:00Z <div> Anuncio do órgano de selección: Puntuacións provisionais. </div> 2021-07-27T22:00:00Z CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DA PRACTICA DEPORTIVA (2021) 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Convocatoria de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades deportivas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán </div> <div> durante o ano 2021. </div> 2021-07-26T22:00:00Z CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E ACTIVIDADES FESTEIRAS DO MUNICIPIO (2021) 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Convocatoria para o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades de fomento e consolidación do asociacionismo no municipio (apdo. 4.1 das bases específicas) durante o ano 2021. </div> 2021-07-26T22:00:00Z CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS (2021) 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Convocatoria para o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades culturais que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público en Nigrán durante o ano 2021 </div> 2021-07-26T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO CONSERXES - PLAN CONCELLOS 2021-07-25T22:00:00Z 2021-07-25T22:00:00Z <div> Publícase a acta provisional do proceso selectivo de conserxes, subvencionado a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, abrindo o correspondente prazo de alegacións. </div> 2021-07-25T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS ACTA FINAL SEGUNDA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS HOSTALERÍA COVID - 19 2021-07-22T22:00:00Z 2021-07-22T22:00:00Z <div> Advertido erro na acta publicada o 22/07/21, infórmase da correspondente corrección. </div> 2021-07-22T22:00:00Z ACTA FINAL SEGUNDA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS HOSTALERÍA COVID - 19 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Publícase a acta final da segunda convocatoria de axudas municipais para a hostalería pola COVID-19. </div> 2021-07-21T22:00:00Z ACTA FINAL APROL RURAL 2021-07-12T22:00:00Z 2021-07-12T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo de Aprol Rural. </div> 2021-07-12T22:00:00Z Anuncio nomeamento Oficial Policía Local 2021-07-12T22:00:00Z 2021-07-12T22:00:00Z <div> Nomeamento no proceso selectivo para a cobertura dunha praza de categoría de oficial, integrada no grupo C, subgrupo C1, da escala básica de administración especial, subescala de servizos especiais, do Corpo da policía local do Concello de Nigrán, pola quenda de mobilidade horizontal </div> 2021-07-12T22:00:00Z Segunda convocatoria procedemento extraordinario integración no corpo da policía local 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Segunda convocatoria procedemento extraordinario integración no corpo da policía local previsto na disposición adicional segunda da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia mediante o sistema de concurso-oposición, en execución da sentenza do TSXG do 18/12/2014 (PO 4303/2011) </div> 2021-07-11T22:00:00Z Lista definitiva e declaración deserto procedemento extraordinario de integración no corpo de policía local 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Lista definitiva e declaración deserto procedemento extraordinario de integración no corpo da policía local previsto na disposición adicional segunda da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia, mediante o sistema de concurso-oposición, en execución de sentenza do TSXG (PO 4303/2011) </div> 2021-07-11T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 16/21 2021-07-08T22:00:00Z 2021-07-08T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de xuño de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 16/21 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-07-08T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 17/21 2021-07-08T22:00:00Z 2021-07-08T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de xuño de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 17/21 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-07-08T22:00:00Z CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS/PROVINCIAIS COVID-19: SECTORES HOSPEDAXE, DEPORTIVO E PESQUEIRO 2021-07-08T22:00:00Z 2021-07-08T22:00:00Z <div> Publícanse os seguintes documentos en relación coa liña de axudas indicada: </div> <ol> <li> Bases de convocatoria. </li> <li> Anexos. </li> <li> Recordatorio - resumo. </li> </ol> <div> RECOMENDAMOS A LECTURA DETALLADA TANTO DAS BASES DA CONVOCATORIA COMO DO RECORDATORIO-RESUMO QUE SE PUBLICA. </div> <div> </div> <div> O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ABRIRÁ A PARTIR DA PUBLICACIÓN DESTA CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. </div> 2021-07-08T22:00:00Z BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2021-2022) 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div align="justify"> As presentes bases específicas, que rexerán a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas ou subvencións para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar no curso escolar 2021-2022), estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (en adiante LXS), á Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia (LXS), e ao Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a devandita lei. </div> 2021-07-07T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL APROL RURAL 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Publícase a acta provisional do proceso selectivo de Aprol Rural realizado hoxe nas instalacións municipais do Concello de Nigrán, abrindo o prazo de subsanación e/ou alegación a partir deste momento. </div> 2021-07-07T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL SEGUNDA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS HOSTALERÍA COVID - 19 2021-06-29T22:00:00Z 2021-06-29T22:00:00Z <div> Publícase a acta provisional da segunda convocatoria de axudas municipais para a hostalería pola COVID-19, abrindo así o prazo de 10 días hábiles para a presentación de alegacións e/ou subsanacións. </div> 2021-06-29T22:00:00Z PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE CATEGORÍA DE OFICIAL, INTEGRADA NO GRUPO “C”, SUBGRUPO C1 2021-06-15T22:00:00Z 2021-06-15T22:00:00Z <div> Lista de cualificacións finais do roceso selectivo para a cobertura dunha praza de categoría de oficial, integrada no grupo “C”, subgrupo C1, da escala básica de administración especial, subescala de servizos especiais, do Corpo da Policía Local do Concello de Nigrán, pola queda de mobilidade horizontal. </div> <div> Expte. Núm.: 2020004442 (Rfª. 2020/02 ps) </div> 2021-06-15T22:00:00Z BASES E CONVOCATORIA PARA UNHA BOLSA DE TÉCNICOS/AS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2021-06-15T22:00:00Z 2021-06-15T22:00:00Z <div> Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de técnicos/as de normalización lingüística. </div> 2021-06-15T22:00:00Z BOLSA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) LISTA DE PERSOAS DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS E DEFINITIVAMENTE EXCLUÍDAS 2021-06-14T22:00:00Z 2021-06-14T22:00:00Z <div> Bases e convocatoria dunha bolsa de técnico/a de xestión (A2) </div> <div> Expte. Núm.: 2021001216 (Rfª. 2021/02 ps xest) </div> <div> Lista de persoas definitivamente admitidas e definitivamente excluídas do proceso selectivo </div> 2021-06-14T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA CAMPAMENTO VERÁN 2021-06-13T22:00:00Z 2021-06-13T22:00:00Z <div> Publícase lista definitiva do campamento de verán. </div> 2021-06-13T22:00:00Z BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z <div> Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de brigadas de prevención e extinción de incendios forestais </div> 2021-06-10T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 12/21 2021-06-07T22:00:00Z 2021-06-07T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 12/2021 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-06-07T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 11/21 2021-06-07T22:00:00Z 2021-06-07T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 11/2021 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-06-07T22:00:00Z BOLSA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN A2: LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> Aprobación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, concedéndose un prazo de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro de anuncios e na sede electrónica, a efectos de emenda de defectos ou omisións, ou reclamacións. </div> 2021-06-03T22:00:00Z CAMPAMENTO VERÁN 2021 2021-06-02T22:00:00Z 2021-06-02T22:00:00Z <div> Publícanse as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas no Campamento de Verán 2021 do Concello de Nigrán. </div> 2021-06-02T22:00:00Z EXECUCIÓN E RECEPCIÓN DE INVESTIMENTO PROGRAMA PLAN MARCO 2021-05-31T22:00:00Z 2021-05-31T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución e recepción da obra subvencionada a través do Plan Marco cofinanciado a través de fondos Feader. </div> 2021-05-31T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS ACTA FINAL 2021-05-27T22:00:00Z 2021-05-27T22:00:00Z <div> Advertido erro na acta asinada o 04/05/21, publícase a acta definitiva que contén a correspondente corrección. </div> 2021-05-27T22:00:00Z ACTA LIÑA COMPLEMENTARIA AXUDA MUNICIPAL COVID - 19 2021-05-20T22:00:00Z 2021-05-20T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do expediente 30/2021 da liña complementaria de axudas municipais Covid - 19. </div> 2021-05-20T22:00:00Z BANDO 2021-05-18T22:00:00Z 2021-05-18T22:00:00Z <div> Aspectos a ter en conta para as fogueiras da Noite de San Xoán. </div> 2021-05-18T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS ACTAS PIMEIRA LIÑA AXUDAS MUNICIPAIS COVID-19 2021-05-03T22:00:00Z 2021-05-03T22:00:00Z <div> Advertido erro nas actas asinadas o 13/04/2021 publícanse as actas definitivas que conteñen as correspondentes correccións. </div> 2021-05-03T22:00:00Z ACTAS LIÑA COMPLENTARIA AXUDAS MUNICIPAIS COVID-19 2021-05-03T22:00:00Z 2021-05-03T22:00:00Z <div> Publícanse actas da líña complementaria de axudas municipais Covid-19 </div> 2021-05-03T22:00:00Z SEGUNDA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS COVID-19, HOSTALERÍA E TAXI 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Procédese á publicación da Segunda convocatoria das axudas municipais COVID-19, para os sectores de hostalería e taxi, que consta dos seguintes documentos: </div> <ul> <li> Bases da convocatoria en galego. </li> <li> Extracto da convocatoria en galego. </li> <li> Anexos en galego. </li> </ul> <div> Esta documentación será remitida á Base de Datos Nacional de Subvencións e o prazo de presentación de solicitudes abrirá a partir da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2021-05-02T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS BASES CAMPAMENTO VERÁN 2021 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Advertidos erros nas bases publicadas neste Taboleiro de Anuncios o 30/04/21, publícase a documentación completa e corrixida. </div> 2021-05-02T22:00:00Z CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 2021-04-29T22:00:00Z 2021-04-29T22:00:00Z <span>O Concello de Nigrán organiza o Campamento de Verán 2021, destinado á conciliación da vida laboral, persoal e familiar, que se celebrará do 23 de xuño ao 30 de xullo. O prazo de inscrición é do 3 ao 20 de maio.</span> 2021-04-29T22:00:00Z ADXUDICACIÓN DA LICITACION DE SERVICIOS TEMPORAIS NAS PRAIAS, ANO 2021 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z A apertura de ofertas presentadas en prazo, para tomar parte da licitación de servicios temporais en praias, farase en acto público o día 11 de maio ás 09:00 horas no salón de sesións da Casa Consistorial. 2021-04-26T22:00:00Z ACTA DEFINTIVA EMPRESARIOS INDIVIDUAIS LIÑA COMPLEMENTARIA AXUDAS COVID - 19 2021-04-25T22:00:00Z 2021-04-25T22:00:00Z <div> Publícase acta definitiva correspondente áa Líña complementaria de axudas municipais COVID-19 para os sectores de hostalería e taxi, en relación con aquelos empresarios individuaiss que quedaron excluídos da convocatoria orixinal polo único criterio de empadroamento. </div> 2021-04-25T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 7/21 2021-04-12T22:00:00Z 2021-04-12T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 7/2021 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-04-12T22:00:00Z ACTAS DEFINITIVAS PRIMEIRA LIÑA DE AXUDAS MUNICIPAIS COVID - 19 2021-04-12T22:00:00Z 2021-04-12T22:00:00Z <div> Publícanse as actas definitivas en relación coas solicitudes presentadas á primeira líña de subvencións municipais para os sectores de hostalería e taxi, ante o impacto económico da COVID-19. </div> 2021-04-12T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 8/21 2021-04-12T22:00:00Z 2021-04-12T22:00:00Z <div> Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 8/2021 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles. </div> 2021-04-12T22:00:00Z PLAN DE EXPLOTACIÓNS EN PRAIAS. TEMPADA 2021 2021-04-05T22:00:00Z 2021-04-05T22:00:00Z <div> Convócase licitación pública para a adxudicación da explotación dos servizos de tempada de verán nas praias do municipio de Nigrán durante a tempada estival de 2021. </div> 2021-04-05T22:00:00Z BANDO DE URXENCIA. ESTACIONAMENTO NAS VÍAS PRÓXIMAS ÁS PRAIAS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2021-03-29T22:00:00Z 2021-03-29T22:00:00Z <div> Estacionamento nas vías próximas ás priaias do Concello de Nigrán. </div> 2021-03-29T22:00:00Z ACTAS PROVISIONAIS PRIMEIRA CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS HOSTALERÍA E TAXI - COVID19 2021-03-23T23:00:00Z 2021-03-23T23:00:00Z <div> Publícanse as actas provisionais en relación coas solicitudes de subvención municipal para os sectores de hostalería e taxi ante o impacto económico da pandemia. </div> <div> O prazo de alegacións e/ou subsanación empezará a contar ao día siguiente ao da publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica Municipal. </div> 2021-03-23T23:00:00Z PADRÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2021 2021-03-22T23:00:00Z 2021-03-22T23:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 16/03/2021 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2021, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2021-03-22T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO PEÓNS FORESTAIS 2021-03-22T23:00:00Z 2021-03-22T23:00:00Z <div> Publícase a acta definitiva do proceso de peóns forestais, dentro do programa da Liña 3 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. </div> 2021-03-22T23:00:00Z CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2021-03-16T23:00:00Z 2021-03-16T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre o establecemento das datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, CELGA, segundo convocatoria da Xunta de Galicia. </div> 2021-03-16T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO PEÓNS FORESTAIS 2021-03-16T23:00:00Z 2021-03-16T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional do proceso selectivo de peóns forestais realizado hoxe no Concello de Nigrán dentro do programa da Liña 3, Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. </div> <div> As alegacións poderán presentarse ata o día 22/03/21, incluído. </div> <div> A acta final e proposta de contratación, publicarase o 23/03/21. </div> 2021-03-16T23:00:00Z INSTRUCIÓN DE SERVIZO SOBRE A TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES DE CONEXIÓN AO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA 2021-03-15T23:00:00Z 2021-03-15T23:00:00Z <div> Instrución de servizo sobre a tramitación das solicitudes de conexión ao servizo municipal de abastecemento de auga. </div> 2021-03-15T23:00:00Z ANUNCIO PROCESO SELECTIVO GALP 2021-03-02T23:00:00Z 2021-03-02T23:00:00Z <div> Publícase información sobre proceso selectivo de persoal administrativo do GALP Ría de Vigo - A Guarda (GALP7). </div> 2021-03-02T23:00:00Z LIÑA COMPLEMENTARIA DE AXUDAS MUNICIPAIS A HOSTALERÍA E TAXI POLOS EFECTOS DA COVID - 19 2021-02-25T23:00:00Z 2021-02-25T23:00:00Z <div> Procédese á publicación na Sede Electrónica Local de Nigrán dos seguintes documentos: </div> <div> 1 - Base da convocatoria en galego. </div> <div> 2 - Anexos de presentación en galego. </div> <div> 3 - Extracto da convocatoria en galego. </div> <div> Esta normativa será remitida á Base de Datos Nacional de Subvencioóns, abrindo o prazo de presentación de solicitudes (10 días hábiles) no momento da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. </div> <div> Faise constar expresamente que, por acordo plenario do 22/02/21, a concesión das axudas non se levará a cabo ata que se dispoña de crédito axeitado e suficiente para o financiamento ao que se refire a Base Terceira da convocatoria. </div> 2021-02-25T23:00:00Z EMPREGO: CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2021-02-09T23:00:00Z 2021-02-09T23:00:00Z <div> Infórmase da concesión dunha subvención para a contratación de dous equipos de traballo cofinanciados a través da Liña 3 do Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra. </div> 2021-02-09T23:00:00Z CURSOS CELGA 2021-02-02T23:00:00Z 2021-02-02T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa e DOG coa convocatoria dos cursos preparatorios das probas para a obtención dos certificados Celga 1, 2, 3 e 4, segundo resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística. </div> 2021-02-02T23:00:00Z EMPREGO: SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL - DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2021-01-26T23:00:00Z 2021-01-26T23:00:00Z <div> Infórmase da solicitude dunha subvención para a contratación de dous equipos de traballo cofinanciados a través da Liña 3 do Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra. </div> 2021-01-26T23:00:00Z APROBACIÓN DE BASES E CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PRAZA DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL POR MOBILIDADE HORIZONTAL 2021-01-25T23:00:00Z 2021-01-25T23:00:00Z <div> Proceso selectivo para a cobertura dunha praza de categoría de oficial, integrada no grupo “C”, subgrupo C1, da escala básica de administración especial, subescala de servizos especiais, do Corpo da Policía Local do Concello de Nigrán, pola queda de mobilidade horizontal. </div> <div> </div> <div> &gt;&gt; PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS Á LISTA PROVISIONAL: DENDE O 04.05.2021 ATA O 18.05.2021 (10 días hábiles seguintes ao día de publicación no </div> <div> BOPPO o 03.05.2021)&lt;&lt; </div> 2021-01-25T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS (2021) 2021-01-17T23:00:00Z 2021-01-17T23:00:00Z <span>Convocatoria para a concesión de axudas o subvencións co obxectivo de satisfacer as necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou familias que se atopen en situacións carenciais, así como estimular &nbsp;a súa incorporación social e laboral.</span> 2021-01-17T23:00:00Z CAMBIO DE LUGAR PROCESO SELECTIVO PEÓN CONDUTOR 2021-01-13T23:00:00Z 2021-01-13T23:00:00Z <div> Modificar o lugar de realización da primeira proba do proceso selectivo xa que a localización indicada na resolución de 11.01.2021 non reúne os requisitos necesarios. </div> <div> </div> <div> Non se modifica nin día nin a hora de celebración </div> 2021-01-13T23:00:00Z APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUÍDAS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas </div> 2021-01-10T23:00:00Z APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas. </div> 2021-01-10T23:00:00Z APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN OPERARIO 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas. </div> 2021-01-10T23:00:00Z APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas. </div> 2021-01-10T23:00:00Z RECEPCIÓN E JXSTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: EQUIPAMENTO PARA CAMIÓN 4x4 2020-12-29T23:00:00Z 2020-12-29T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre execución, recepción e xustificación da adquisición do "Equipamento para camión 4x4", subvencionado a través das baixas correspondentes á Liña 1 do Plan Concellos 2018, da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-12-29T23:00:00Z AXUDAS MUNICIPAIS A SECTORES DE HOSTALERÍA E TAXI POLOS EFECTOS DA COVID - 19 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Procédese á publicación na Sede Electrónica Local de Nigrán dos seguientes documentos: </div> <div> 1 - Bases da convocatoria en galego. </div> <div> 2 - Anexos de presentación de solicitudes en galego. </div> <div> 3 - Extracto das bases en galego. </div> <div> Esta normativa será remitida á Base de Datos Nacional de Subvencións, abrindo o prazo de presentación de solicitudes no momento da publicación da convocatoria nol Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> <div> Faise constar expresamente que, por acordo plenario (21/12/20), a concesión das axudas non se levará a cabo ata que se dispoña do crédito axeitado e suficiente para a financiación á que se refiere a Base terceira da convocatoria. </div> 2020-12-27T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2021 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Calendario Fiscal 2021 </div> 2020-12-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: PARQUE CALISTENIA PAVILLÓN MUNICIPAL 2020-12-22T23:00:00Z 2020-12-22T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da adquisición de equipamiento para o "Parque calistenia do Pavillón Municipal", subvencionado a través das baixas da Líña 1 do Plan Concellos 2018, da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión dao financiamento provincial. </div> 2020-12-22T23:00:00Z ACTA FINAL SELECCIÓN ALUMNADO OE 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-21T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: EQUIPAMENTO DEPORTIVO ADAPTADO. 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre execución, recepción e xustificación da adquisición do "Equipamiento deportivo adaptado", subvencionado a través das baixas correspondentes á Liña 1 do Plan Concellos 2018, da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-12-20T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: PARQUE INFANTIL PRAIA AMÉRICA 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da adquisición do equipamento para o "Parque infantil Praia América", subvencionado a través das baixas da Líña 1 do Plan Concellos 2018, pola Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-12-20T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: PARQUE BIOSAUDABLE PANXÓN 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do equipamento do "Parque biosaludable de Panxón", subvencionado a través das baixas da Líña 1 do Plan Concellos 2018, pola Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-12-20T23:00:00Z LISTA DEFINITIVA ENTREVISTAS E PROVISIONAL BAREMO ALUMNADO OE 2020-12-17T23:00:00Z 2020-12-17T23:00:00Z <div> Publícase a acta co resultado definitivo das entrevistas e provisional do baremo do alumnado do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-17T23:00:00Z ACTA FINAL SELECCIÓN EQUIPO OE 2020-12-17T23:00:00Z 2020-12-17T23:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo do equipo do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-17T23:00:00Z LISTA PROVISIONAL RESULTADO BAREMACIÓN EQUIPO OE 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Publícase a acta co resultado provisional da baremación curricular e resultado final de entrevistas do equipo técnico do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-14T23:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNADO OE "CREA E COIDA MIÑOR II" 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Publícase a acta coa convocatoria a entrevistas para o alumnado del OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-14T23:00:00Z LISTADO RESULTADO ENTREVISTA EQUIPO OE 2020-12-13T23:00:00Z 2020-12-13T23:00:00Z <div> Publícase a acta coa valoración das entrevistas do equipo do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-13T23:00:00Z LISTADO CONVOCATORIA ENTREVISTAS EQUIPO OE 2020-12-09T23:00:00Z 2020-12-09T23:00:00Z <div> Publícase a acta na que se recollen as persoas que están convocadas a entrevista para a selección do equipo técnico do Obradoiro de Emprego "Crea e coida MIñor II". </div> 2020-12-09T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS.EXLUIDOS EQUIPO OE 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Detectado erro na lista publicada o 04/12/20, publícase a correspondente corrección. </div> 2020-12-08T23:00:00Z LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS-EXCLUIDOS EQUIPO OE 2020-12-03T23:00:00Z 2020-12-03T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional cos resultados da comprobación de cumprimento de requisitos mínimos do personal aspirante á contratación como equipo técnico do OE "Crea e coida Miñor II". </div> 2020-12-03T23:00:00Z BASES SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO “CREA E COIDA MIÑOR II” 2020-11-24T23:00:00Z 2020-11-24T23:00:00Z <div> Publícanse as bases de selección do alumnado e equipo técnico do Obradoiro de Emprego "Crea e coida MIñor II", desnvolvido de xeito conxunto polos Concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán. O proceso iniciarase de forma inmediata mediante a presentación das correspondentes ofertas na Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona. </div> 2020-11-24T23:00:00Z COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVIZOS DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN 2020-11-01T23:00:00Z 2020-11-01T23:00:00Z <div> Convocatoria para provisión temporal en comisión de servizos dun posto de traballo de administrativo de Administración Xeral no servizo de Recadación. </div> 2020-11-01T23:00:00Z COMISIÓN DE SERVIZOS EN POSTOS VACANTES DE POLICÍA LOCAL 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> Prazo de 10 días hábiles contados dende o día siguinte ao da publicación do presente anuncio para presentación de solicitudes </div> 2020-10-29T23:00:00Z BASES ESPECIFICAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO E A SUA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto de regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades culturais que complementen a programación dos servizos municipais e que se realizaron con carácter público en Nigrán durante o ano 2020. 2020-10-14T22:00:00Z ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA “TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO–EXERCICIO 2020” DO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes da Taxa pola recollida do lixo–exercicio 2020, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo dun mes, a partir da publicación deste anuncio. </div> 2020-10-14T22:00:00Z BASES ESPECIFICAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E ACTIVIDADES FESTEIRAS NO MUNICIPIO E A SUA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto de regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de fomentar o asociacionismo e a realización de actividades festeiras que complementen a programación dos servizos municipais e que se realizaron con carácter público en Nigrán durante o ano 2020. 2020-10-14T22:00:00Z BASES ESPECIFICAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DA PRÁCTICA DO DEPORTE NO MUNICIPIO E A SUA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto de regular o outorgamento de subvencións co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades deportivas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realizaron con carácter público en Nigrán durante o ano 2020. 2020-10-14T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA “TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO - EXERCICIO 2020” 2020-10-13T22:00:00Z 2020-10-13T22:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes da Taxa pola recollida do lixo - exercicio 2020, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo dun mes, a partir da publicación do correspondente edito no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2020-10-13T22:00:00Z CONVOCATORIA “PLAN DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO 2020 – MODALIDADE ONLINE” 2020-10-10T22:00:00Z 2020-10-10T22:00:00Z <div> A Concellería de Economía, Facenda e Emprego do Concello de Nigrán a través do Departamento deEmprego e do Centro Antena organiza a impartición dun programa de formación online de carácter gratuíto. </div> 2020-10-10T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 12/20 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> O expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo. </div> 2020-10-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 15/20 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> O expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo. </div> <div> <br> </div> 2020-10-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 14/20 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> O expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo. . </div> 2020-10-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 16/20 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> O expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo. </div> 2020-10-06T22:00:00Z ACTAS FINAIS "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-09-28T22:00:00Z 2020-09-28T22:00:00Z <div> Publícanse as actas coas que remata o proceso selectivo do persoal con contrato en prácticas subvencionado a través do programa "O teu primeiro emprego" da Deputación de Pontevedra. </div> 2020-09-28T22:00:00Z ACTA RESPOSTA ALEGACIÓNS RESULTADO SELECCIÓN - “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Publícase a acta coa resposta á alegación presentada á acta provisional do 22/09/20 e convócase para o sorteo da cuarta praza ofertada a través do programa subvencionado pola Deputación de Pontevedra "O teu primeoro emprego". </div> 2020-09-27T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN - “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Publícase a acta co resultado provisional da baremación curricular das personas candidatas aos catro postos de personal laboral temporal con contrato en prácticas subvencionados a través do programa provincial da Deputación de Pontevedra "O teu primeiro emprego", abrindo así o prazo de alegacións. </div> 2020-09-21T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Saneamento en Areiña, Parada", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018/2019 da Deputación de Pontevedra en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-09-15T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-09-13T22:00:00Z 2020-09-13T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execuión, recepcion e xustificación da obra de "Ampliación da rede de saneamiento en Lagoiña, Labrego, Xestal e Palomar", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018/2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-09-13T22:00:00Z CONVOCATORIA DATAS PROBAS CELGA 2020-09-08T22:00:00Z 2020-09-08T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre o establecemento das datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, segundo convocatoria da Xunta de Galicia. </div> 2020-09-08T22:00:00Z PROVISIÓN TEMPORAL EN COMSIÓN DE SERVICIOS DUN POSTO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Admisión solicitudes, baremación e resolución de convocatoria </div> 2020-09-07T22:00:00Z INFORMACIÓN E LISTADO CANDIDATURAS “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-09-06T22:00:00Z 2020-09-06T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa, bases de selección, instancia e listado de candidaturas remitido pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia en Baiona, en relación co programa da Deputación de Pontevedra "O teu primeiro emprego". </div> 2020-09-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA RPT 2020-09-06T22:00:00Z 2020-09-06T22:00:00Z <div> Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo (RPT) </div> <div> Aprobada inicialmente, por acordo do Pleno municipal de data 06 de xullo de 2020, a primeira Relación de Postos de Traballo do Concello de Nigrán. </div> <div> Ao abeiro do disposto no artígo 202 dla lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego de Galicia, sométese o expediente a información pública polo prazo de vinte días hábiles, a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial dla Provincia, durante o cal os interesados poderán presentar alegacións, suxestións ou reclamacións que estimen oportunas ante o Pleno. </div> 2020-09-06T22:00:00Z NOTA INFORMATIVA "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" DA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-08-30T22:00:00Z 2020-08-30T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre o preaviso da concesión da subvención "O teu primeriro emprego" da Deputación de Pontevedra. </div> 2020-08-30T22:00:00Z CURSOS TELEFORMACIÓN CIM 2020-08-30T22:00:00Z 2020-08-30T22:00:00Z <div> Bases e formulario de inscrición para o programa de teleformación destinado a mulleres. </div> 2020-08-30T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-08-27T22:00:00Z 2020-08-27T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación da Rúa Vista ao Mar", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018 - 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-08-27T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-08-27T22:00:00Z 2020-08-27T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento da praza pública da Carrasca", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018 - 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-08-27T22:00:00Z ACTA FINAL CONSERXERÍA – PLAN CONCELLOS 2020 2020-08-26T22:00:00Z 2020-08-26T22:00:00Z <div> Achégase acta final correspondente ao procedemento referenciado. </div> 2020-08-26T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL CONSERXERÍA - PLAN CONCELLOS 2020 2020-08-24T22:00:00Z 2020-08-24T22:00:00Z <div> Achégase acta provisional correspondiente ao procedemento referenciado. </div> 2020-08-24T22:00:00Z CURSOS FUNDACIÓN ÉRGUETE - INTEGRACIÓN 2020-08-13T22:00:00Z 2020-08-13T22:00:00Z <div> Achégase información sobre a formación organizada a través do Proxecto Emprego Inclusivo. </div> 2020-08-13T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA “TAXA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, E POR CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE - EXERCICIO 2017” 2020-08-11T22:00:00Z 2020-08-11T22:00:00Z <div align="justify"> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes da Taxa de “Entrada de Vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase - exercicio 2017” (Pdo. contraído 2020), pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo dun mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2020-08-11T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE NIGRÁN 2020-07-29T22:00:00Z 2020-07-29T22:00:00Z <div> Aprobación inicial da modificación do art. 3.d) do Regulamento do Consello Escolar Municipal de Nigrán. </div> 2020-07-29T22:00:00Z INFORMACIÓN E LISTADO CANDIDATURAS PLAN CONCELLOS 2020 - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-07-28T22:00:00Z 2020-07-28T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa e listado remitido por la Oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia en Baiona contendo as candidaturas para tres postos de traballo para conserxes de instalacións públicas subvencionados pola Deputación de Pontevedra a través da Líña 3 do Plan Concellos 2020. </div> 2020-07-28T22:00:00Z BANDO DE URXENCIA ESTACIONAMENTO NAS VÍAS PRÓXIMAS ÁS PRAIAS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z <div> Bando de urxencia estacionamento nas vías próximas ás praias do Concello de Nigrán. </div> 2020-07-26T22:00:00Z ACORDOS DE ESTABLECEMENTO E FIXACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z Prezo público pola realización das actividades comprendidas no Programa de “Envellecemento Activo”. <div> </div> Prezo público pola realización de concertos musicais, representacións teatrais e das artes escénicas en xeral, espectáculos e demais eventos de índole cultural organizados polo Concello de Nigrán. 2020-07-26T22:00:00Z PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRONTE A INCENDIOS FORESTAIS 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> Plan de actuación municipal fronte a incendios forestais. </div> 2020-07-21T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2020 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Aprobado definitivamente o orzamento xeral do Concello de Nigrán correspondente ao exercicio do ano 2020, fanse públicos os importes por capítulos. </div> 2020-07-14T22:00:00Z BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2020-2021) 2020-07-05T22:00:00Z 2020-07-05T22:00:00Z As presentes bases específicas, que rexerán a convocatoria, en réxime deconcorrencia competi tiva, para a concesión de axudas ou subvencións para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar no curso escolar 2020-2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (en adiante LXS), á Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia (LXS), e ao Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a devandita lei. 2020-07-05T22:00:00Z NOTA INFORMATIVA SOLICITUDE SUBVENCIÓN 2020-06-28T22:00:00Z 2020-06-28T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a solicitude de subvención para o programa "O teu primeiro emprego" da Deputación de Pontevedra. </div> 2020-06-28T22:00:00Z ACTA FINAL APROL - RURAL 2020-06-24T22:00:00Z 2020-06-24T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo Aprol - Rural. </div> 2020-06-24T22:00:00Z ACTA FINAL RISGA - ENTIDADES LOCALES 2020-06-22T22:00:00Z 2020-06-22T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo de Risga - Entidades Locais. </div> <div> . </div> 2020-06-22T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL APROL - RURAL 2020-06-21T22:00:00Z 2020-06-21T22:00:00Z <div> Publícase acta provisional do proceso selectivo "Aprol - Rural". </div> 2020-06-21T22:00:00Z FINALIZACIÓN DE PROXECTO CULTURAL FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-06-19T22:00:00Z 2020-06-19T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a finalización do proxecto "Sete miradas, sete parroquias", subvencionado pola Deputación de Pontevedra. </div> 2020-06-19T22:00:00Z LISTADO DEFINITIVO CAMPAMENTO DE VERÁN 2020 2020-06-18T22:00:00Z 2020-06-18T22:00:00Z <div> Publícase o listado definitivo de persoas admitidas e excluídas do Campamento de Verán 2020. </div> 2020-06-18T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAL RISGA - ENTIDADES LOCAIS 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Publícase acta provisional do proceso selectivo Risga - Entidades Locais. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel. </div> 2020-06-17T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERIODO DE COBRANZA PADRÓN IVTM 2020 2020-06-07T22:00:00Z 2020-06-07T22:00:00Z <div> Exposición pública e cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2020 do concello de nigrán </div> 2020-06-07T22:00:00Z REANUDACIÓN CURSO SOCORRISMO 2020-06-03T22:00:00Z 2020-06-03T22:00:00Z <div> Publícase información sobre a reanudación do desenvolvemento do curso de socorrismo, paralizado no mes de marzo pola declaración do estado de alarma. </div> 2020-06-03T22:00:00Z BANDO PARA AS FOGUEIRAS DA NOITE DE SAN XOÁN 2020 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Aspectos a ter en conta para as fogueiras da Noite de San Xoán </div> 2020-06-02T22:00:00Z REACTIVACIÓN CALENDARIO FISCAL: NOVAS DATAS DE COBRANZA PERIODO VOLUNTARIO DE XUÑO A DECEMBRO 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Calendario fiscal para a cobranza en periodo voluntario de tributos municipais, no periodo de xuño a decembro do exercicio 2020. </div> 2020-06-02T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2020 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-05-31T22:00:00Z 2020-05-31T22:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2020, ponse ó dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2020-05-31T22:00:00Z LICITACION PARA ADXUDICACIÓN DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO, TEMPADA 2020 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Documentación para licitación de explotacións temporais nas praias do Concello. Tempada 2020. </div> 2020-05-28T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a recepción, execución e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Chandebrito", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 20118 - 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-05-28T22:00:00Z CAMPAMENTO DE VERáN 2020 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Publícanse as bases reguladoras e formularios de inscrición do campamento de verán. </div> 2020-05-28T22:00:00Z REANUDACIÓN PRAZOS DE INSCRICIÓN PROBAS CURSOS CELGA 2020-05-26T22:00:00Z 2020-05-26T22:00:00Z <div> Publícase información sobre a reanudación de prazos para a inscrición nas probas dos cursos de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4. </div> 2020-05-26T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA ORZAMENTO 2020 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 19 de maio de 2020, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2020 . Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2020-05-25T22:00:00Z NOEVO CALENDARIO FISCAL 2020 "ORAL" 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z NORMAS PARA A COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CALENDARIO DE COBRO DE XUÑO A DECEMBRO DO EXERCICIO 2020. 2020-05-24T22:00:00Z EXPOSICION ó CENSO EN PERIODO ELECTORAL 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z EXPOSICION ó CENSO EN PERIODO ELECTORAL 2020-05-24T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a ejxcución, recepción e xustificación dla obra "Pavimentación de diversos caminos en la parroquia de Priegue" subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018 - 2019 da Diputación de Pontevedra, en cumprimiento dos requisitos de difusión da financiación provincial </div> 2020-05-05T22:00:00Z CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVIZOS DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL NO CONCELLO DE NIGRÁN. 2020-04-07T22:00:00Z 2020-04-07T22:00:00Z Esta convocatoria ten por obxecto a provisión temporal, en comisión de servizos voluntaria, dun posto de traballo de técnico de administración xeral actualmente vacante e sen cobertura, previsto no cadro de persoal incorporado ao orzamento xeral deste Concello do ano 2018, actualmente prorrogado, logo da modificación acordada en sesión plenaria do 29 de xullo de 2019 2020-04-07T22:00:00Z SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN. PUBLICACIÓN NO BOPPO 2020-03-30T22:00:00Z 2020-03-30T22:00:00Z <div> Medidas extraordinarias en materia tributaria do Concello de Nigrán, pola situación derivada do estado de alarma decretado polol Goberno polo COVID-19: SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN. </div> 2020-03-30T22:00:00Z "SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN" 2020-03-29T22:00:00Z 2020-03-29T22:00:00Z <div> Medidas extraordinarias en materia tributaria do Concello de Nigrán, pola situación derivada do estado de alarma decretado polo Goberno polo COVID-19: "SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN" </div> 2020-03-29T22:00:00Z PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DO PERSOAL E DA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CO CORONAVIRUS COVID-19 2020-03-24T23:00:00Z 2020-03-24T23:00:00Z Resolución da Alcaldía relativa ao protocolo de actuación do persoal e dla organización municipal en relación co coronavirus covid-19. 2020-03-24T23:00:00Z SUSPENSION CALENDARIO FISCAL 2020 "ORAL" 2020-03-24T23:00:00Z 2020-03-24T23:00:00Z Medidas extraordinarias no ámbito de aplicación dos tributos delegados polos concellos e outras entidades delegantes na Deputación provincial para minimizar o impacto fiscal derivado do estado de alarma decretado no entorno da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 2020-03-24T23:00:00Z COMUNICACIÓN OFICIAL PARALIZACIÓN CURSO SOCORRISMO 2020-03-22T23:00:00Z 2020-03-22T23:00:00Z <div> Publícase comunicación oficial sobre a paralización temporal do proceso selectivo do curso de socorrismo. </div> 2020-03-22T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA PROBA PRÁCTICA, BAREMACIÓN CV E INFORMACIÓN DO PROCESO CURSO SOCORRISTAS 2020-03-17T23:00:00Z 2020-03-17T23:00:00Z <div> Publícase acta co resultado definitivo da baremación CV e información xeral sobre o desenvolvemento pendente do proceso. </div> 2020-03-17T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PROBA PRÁCTICA E BAREMACIAÓN CURRICULAR SOCORRISTAS 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional co resultado da proba práctica e baremación curricular do curso de socorristas. </div> 2020-03-15T23:00:00Z BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS “I CERTAME INTERNACIONAL DE MÚSICA CORAL “ARS CANENDI”: As Voces do Camiño” DE NIGRÁN. 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS “I CERTAME INTERNACIONAL DE MÚSICA CORAL “ARS CANENDI”: As Voces do Camiño” DE NIGRÁN. 2020-03-15T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA ADMISIÓNS E CONVOCATORIA PROBA PRÁCTICA - CURSO SOCORRISMO 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Publícase acta definitiva de persoas admitidas e excluidas á proba práctica do curso de socorrismo. </div> 2020-03-11T23:00:00Z CONSULTA PÚBLICA PREVIA. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Con carácter previo á elaboración da proposta de modificación do Regulamento do Consello Escolar Municipal de Nigrán sométense á opinión das persoas e organizacións potencialmente afectadas os aspectos relacionados no apartado precedente, dándolles ocasión a que poidan presentar as súas suxestións no rexistro electrónico do Concello (http://sede.nigran.org), na oficina municipal de asistencia en materia de rexistros ou nos restantes lugares habilitados de conformidade co previsto no art. 16.4 da LPAC. </div> 2020-03-11T23:00:00Z SUSPENSIÓN OBRADOIRO DE AUTOEMPREGO DEPOFROITOS 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a suspensión do obradoiro de autoemprego "Depofroitos". </div> 2020-03-11T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS CURSO SOCORRISMO 2020-03-09T23:00:00Z 2020-03-09T23:00:00Z <div> Publicase a acta provisional das personas admitidas e excluidas no curso de socorrismo convocado por este Concello para a obtención do certificado de profesionalidade AFDP0209. </div> 2020-03-09T23:00:00Z LISTADO CANDIDATURAS PLAN CONCELLOS 2020 - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-03-05T23:00:00Z 2020-03-05T23:00:00Z <div> Publícanse os listados remitidos pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona contendo as candidaturas para os postos de traballo de peóns forestais e albaneis, subvencionados pola Deputación de Pontevedra, a través do Plan Concellos 2020. </div> 2020-03-05T23:00:00Z PUBLICACIÓN EN BOPPO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA 2020-03-01T23:00:00Z 2020-03-01T23:00:00Z <div> Infórmase da aprobación definitiva da ordenanza de normalización lingüística de galego, publicada hoxe no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2020-03-01T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-20T23:00:00Z 2020-02-20T23:00:00Z <div align="justify"> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Panxón", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-02-20T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA CATEGORÍA DE AUXILIAR, GRUPO C SUBGRUPO C2 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de auxiliar, grupo c subgrupo c2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a para o concello de Nigrán </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO NO CONCELLO DE NIGRÁN. 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor no Concello de Nigrán </div> 2020-02-19T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-17T23:00:00Z 2020-02-17T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento de beirarrúas no entorno do Pavillón Polideportivo de Nigrán", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/18, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. 2020-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020, DO CONCELLO DE NIGRÁN (PONTEVEDRA), REFERENTE Á CONVOCATORIA PARA PROVEER UNHA PRAZA 2020-02-17T23:00:00Z 2020-02-17T23:00:00Z Resolución de 7 de febreiro de 2020, do Concello de Nigrán (Pontevedra), referente á convocatoria para proveer unha praza de Técnico de Deportes da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre. E anexo (modelo de instancia). 2020-02-17T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-02-16T23:00:00Z 2020-02-16T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora da Rúa do do Rial", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2020-02-16T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-02-16T23:00:00Z 2020-02-16T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora da Rúa do Ceán", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2020-02-16T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DA APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE NIGRÁN - SUBVENCIÓN PROVINCIAL 2020-02-11T23:00:00Z 2020-02-11T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre o remate do proceso de tramitación da "Ordenanza de normalizacíón lingüística de Nigrán", en cumprimento do establecido na subvención recibida da Deputación de Pontevedra.</span> 2020-02-11T23:00:00Z EMPREGO: LIÑA 3 PLAN CONCELLOS 2020 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-11T23:00:00Z 2020-02-11T23:00:00Z <span>Infórmase das características e tipos dos equipos de traballo solicitados polo Concello de Nigrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 3 do Plan Concellos 2020.</span> 2020-02-11T23:00:00Z ANUNCIO DE APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE INTEGRACIÓN NO CORPO DA POLICÍA LOCAL 2020-02-06T23:00:00Z 2020-02-06T23:00:00Z <span>Anuncio de aprobación de bases reguladoras do procedemento extraordinario de integración no corpo da</span> <span>policía local previsto na disposición adicional segunda da</span> <span>Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia, mediante o sistema de concurso–oposición,</span> <span>en execución da sentenza do</span> <span>Tribunal&nbsp;Superior de Xustiza de</span> <span>Galicia do 18/12/14 (po 4303/2011).</span> 2020-02-06T23:00:00Z ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE DEPORTES PERSOAL LABORAL FIXO 2020-02-04T23:00:00Z 2020-02-04T23:00:00Z ANUNCIO da convocatoria para a cobertura dunha praza de técnico/a de deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre. 2020-02-04T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005793 (RFª. 2019/06 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005793</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/06 ps) P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z  EXPTE. NÚM.: 2019005794 (RFª. 2019/07PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>&nbsp;Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005794</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/07ps)&nbsp;P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005795 (RFª. 2019/08 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA CATEGORÍA DE AUXILIAR, GRUPO C SUBGRUPO C2, DE ADMINISTRACIÓN XERAL CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005795</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/08 ps) P</span> <span>roceso selectivo</span> <span>&nbsp;</span> <span>para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de Auxiliar, grupo C subgrupo C2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a para o Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005791</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/04 ps)&nbsp;P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005792 (RFª. 2019/05 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005792</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/05 ps)&nbsp;Pr</span> <span>oceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO (ANO 2019) 2020-01-29T23:00:00Z 2020-01-29T23:00:00Z OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO (ANO 2019) 2020-01-29T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS CURSOS PREPARATORIOS PROBAS CELGA 2020-01-29T23:00:00Z 2020-01-29T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa e DOG sobre a corrección de erros publicada pola Xunta de Galicia, en relación coa convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas dos certificados de lingua galega Celga niveis 1, 2, 3 e 4.</span> 2020-01-29T23:00:00Z CURSOS PREPARATORIOS PROBAS CELGA 2020-01-28T23:00:00Z 2020-01-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas dos certificados de lingua galega Celga niveis 1, 2, 3 e 4, segundo resolución da Xunta de Galicia.</span> 2020-01-28T23:00:00Z CURSO DE COCIÑA CREATIVA CON PRODUTOS LOCAIS 2020-01-20T23:00:00Z 2020-01-20T23:00:00Z <div align="start"> A Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural en colaboración co Concello de Nigrán pon en marcha un curso práctica de "Cociña creativa con produto local", da man dun docente de excepción, o Chef Galego Iván Méndez. As persoas participantes descubriran novos xeitos de empregar os produtos locais para elaborar platos creativos e novedosos. O curso terá lugar en Nigrán o 3, 4 e 5 de febreiro, en horario de tarde. As xornadas son de balde e a inscrición farase a través da web<span>&nbsp;</span><a href="http://www.eurural.org/">www.eurural.org</a>, dirixíndose ao apartado denominado Escola. </div> 2020-01-20T23:00:00Z CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMENTO DE PARCELA PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO TEMPORAL E GRATUITO DE VEHÍCULOS (Nigrán) 2020-01-20T23:00:00Z 2020-01-20T23:00:00Z <div> Contrato privado de arrendamento de parcela para estacionamento público temporal e gratuíto de vehículos (Nigrán) </div> 2020-01-20T23:00:00Z CARTEL OFICIAL OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z <span>Para os efectos de difusión da financiación autonómica do obradoiro de emprego "Crea e coida Miñor", recentemente posto en funcionamento e desenvolvido mediante agrupación dos Concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán, publícase o cartel oficial correspondente.</span> 2020-01-14T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS 2020 2020-01-09T23:00:00Z 2020-01-09T23:00:00Z <span>Convocar a concesión de axudas ou subvencións co obxectivo de satisfacer as necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou familias que se atopen en situacións carenciais, así como estimular a&nbsp;súa incorporación social e laboral.</span> <br> 2020-01-09T23:00:00Z CONVOCATORIA PARA O PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE DEPORTES PERSOAL LABORAL FIXO 2020-01-07T23:00:00Z 2020-01-07T23:00:00Z Por resolución da Alcaldía do Concello de Nigrán de data 18/12/2019 aprobouse a as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de Técnico/a de Deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre. 2020-01-07T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-15T23:00:00Z 2019-12-15T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Nigrán", subvencionada a través da segunda convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-15T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-15T23:00:00Z 2019-12-15T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Camos", subvencionada a través da segunda convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-15T23:00:00Z APROBACIÓN INCIAL ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-12-04T23:00:00Z 2019-12-04T23:00:00Z <div> Publicación no BOPPO do xoves, 5 de decembro de 2019 </div> <div> • Asunto: Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Nigrán </div> <div> • Expte. nº: 22-3/2018 • Trámite: Información pública. </div> <div> • Réxime legal: Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases do Réxime Local, art. 49. </div> <div> • Prazo: Trinta días, seguintes á publicación. </div> <div> • Aprobación inicial: Acordada polo Pleno do Concello o 25-11-2019 </div> 2019-12-04T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z <span>ublícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento en "Equipamentos deportivos", subvencionado a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/18</span> <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-03T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DA SUBVENCIÓN PARA O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE NIGRÁN 2019-12-02T23:00:00Z 2019-12-02T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a finalización da prestación do servizo da Técnica de Normalización Lingüística de Nigrán, subvencionada a través</span> <span>&nbsp;</span> <span>das Bases de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas ós concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 (procedemento SIA 687911), publicadas no BOP do 09/01/19</span> <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-02T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-28T23:00:00Z 2019-11-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos informático", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-28T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-28T23:00:00Z 2019-11-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración de sistemas de reforzo lumínico de peóns", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-28T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos deportivos espazo público Porto do Molle", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-27T23:00:00Z ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <div> Información pública da aprobación inicial da Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Nigrán </div> 2019-11-27T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2020 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <div> CALENDARIO FISCAL 2020 </div> 2019-11-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración de camión 4x4 para o servizo de vías e obras", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Revalorización do Patrimonio arqueolóxico do Castro de Chandebrito - Monte do Castro", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración luminarias leds para eficiencia enerxética", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS LUDOTECA NADAL 2019 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Lista definitiva de admitidos e excluídos Ludoteca Nadal 2019</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos espazo público As Barxiñas", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración elementos de xogo espazo público Camos", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-25T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <div align="start"> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración elementos de xogo espazo público Mallón", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2019-11-25T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DA SELECCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO E MODELO OBRIGATORIO DE ACEPTACIÓN OU RENUNCIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-12T23:00:00Z 2019-11-12T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións definitivas do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "Crea e Coida Miñor" así como o <span>&nbsp;</span> <strong>modelo de aceptación ou renuncia</strong> <span>&nbsp;</span>para facilitar o acceso o documento xa que <span>&nbsp;</span> <strong>é obrigatorio a súa presentación</strong>. 2019-11-12T23:00:00Z LISTAS DEFINITIVA E COMUNICACIÓN FORMAL SELECCIÓN ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-09T23:00:00Z 2019-11-09T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas definitivas e a comunicación formal de selección do alumnado do <span>&nbsp;</span> Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-09T23:00:00Z LISTAS PROVISIONAIS PUNTUACIÓNS DO PERSOAL DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-08T23:00:00Z 2019-11-08T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas de puntuacións provisionais finais das entrevistas do persoal do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-08T23:00:00Z LISTAXES DAS PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-06T23:00:00Z 2019-11-06T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións das entrevistas do persoal do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor" e documento de aceptación e/ou rexeitamento dos postos. 2019-11-06T23:00:00Z LUDOTECA NADAL 2019 2019-11-05T23:00:00Z 2019-11-05T23:00:00Z <span>Bases que rexen a convocatoria da Ludoteca de Nadal 2019 organizada polo Concello de Nigrán e formulario de inscrición. Información: Centro de Información ás Mulleres. Contacto: 986-383081 e/ou&nbsp;</span> <a href="mailto:cim@nigran.org">cim@nigran.org</a> <span>.</span> 2019-11-05T23:00:00Z LISTAS DE PUNTUACIÓNS DO BAREMO DO ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-05T23:00:00Z 2019-11-05T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas de puntuacións do baremo do alumnado do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-05T23:00:00Z LISTAXES DAS PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS DO ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-04T23:00:00Z 2019-11-04T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións das entrevistas do alumnado do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-04T23:00:00Z CITACIÓN ALUMNADO PARA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-30T23:00:00Z 2019-10-30T23:00:00Z <span>Publícanse as listas do alumnado preseleccionado pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona para participar nas entrevistas de selección correspondentes ao Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", indicando día, hora e localización das mesmas.</span> 2019-10-30T23:00:00Z CITACIÓN EQUIPO TÉCNICO PARA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-30T23:00:00Z 2019-10-30T23:00:00Z <span>Publícanse as listas do equipo técnico preseleccionado pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona para participar nas entrevistas de selección correspondentes ao Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", indicando día, hora e localización das mesmas.</span> 2019-10-30T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS BASES CONVOCATORIA OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-29T23:00:00Z 2019-10-29T23:00:00Z <span>Advertido erro nas bases de convocatoria oficiais do persoal que se vai seleccionar para o desenvolvemento do Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", organizado de xeito conxunto polos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán e subvencionado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, comunícase e publícase a corrección de dito erro, relativo á xornada do persoal de titoría.</span> 2019-10-29T23:00:00Z PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRONTE A INCENDIOS FORESTAIS 2019-10-27T23:00:00Z 2019-10-27T23:00:00Z <div> Copiar o seguinte enlace e pegalo na barra de dirección do navegador: </div> <div> </div> <div> </div> <div> https://drive.google.com/open?id=1iKPT4S-DimIcs51M-yTWabKn_r5sV_iz </div> 2019-10-27T23:00:00Z ANUNCIOS ACTAS FINAIS RESULTADOS SELECCIÓNS - O TEU PRIMEIRO EMPREGO. 2019-10-21T22:00:00Z 2019-10-21T22:00:00Z <span>Publícanse os anuncios das actas co resultado final da baremación curricular das persoas candidatas nos catro procesos selectivos subvencionados a través do programa "O teu primeiro emprego", da Deputación de Pontevedra. Rematadas as actuacións do Tribunal, a incorporación queda pendente da tramitación administrativa correspondente que inlúe a comprobación final de cumprimento de requisitos persoais e administrativos. Información: Departamento de Emprego.</span> 2019-10-21T22:00:00Z BASES CONVOCATORIA OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-21T22:00:00Z 2019-10-21T22:00:00Z <span>Publícanse as bases de convocatoria oficiais do persoal que se vai seleccionar para o desenvolvemento do Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", organizado de xeito conxunto polos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán e subvencionado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria.</span> 2019-10-21T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE PROXECTO DE MOBILIDADE SUSTENTABLE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-10-16T22:00:00Z 2019-10-16T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a elaboración, entrega e xustificación do proxecto de "Mobilidade sustentable do Concello de Nigrán", subvencionado ao abeiro das Bases reguladoras para a convocatoria de subvencións para "Plans de mobilidade sustentable", publicadas pola Deputación de Pontevedra no BOP do 17/11/17, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-10-16T22:00:00Z EXPOSICIÓN PUBLICA: APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO VÍAS PÚBLICAS 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z <div> Poderá consultarse a documentación correspondente á aprobación inicial do Inventario de Vías Públicas no seguinte enlace </div> <div> https://www.dropbox.com/sh/gkkrb5302yesquv/AAAr-_htTwBouiU9XulSJYroa?dl=0 </div> <div> O ficheiro con extensión kmz é unha ferramenta para consultar a información dos viais dende a aplicación google earth que pode ser descargada gratuitamente en internet. </div> 2019-10-15T22:00:00Z ANUNCIOS ACTAS PROVISIONAIS RESULTADOS SELECCIÓNS - O TEU PRIMEIRO EMPREGO 2019-10-13T22:00:00Z 2019-10-13T22:00:00Z <span>Publícanse os anuncios das actas co resultado provisional da baremación curricular das persoas candidatas nos catro procesos selectivos subvencionados a través do programa "O teu primeiro emprego", da Deputación de Pontevedra. Información: Departamento de Emprego.</span> 2019-10-13T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO PRORROGADO 2019 2019-10-09T22:00:00Z 2019-10-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO PRORROGADO 2019 2019-10-09T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS PRAZO INSCRICIÓN CURSO DE ALBANELERÍA 2019-10-06T22:00:00Z 2019-10-06T22:00:00Z <span>Advertido erro na nota informativa que identifica o prazo de inscrición no curso de "Operacións auxiliares de albanelería", faise constar que dito prazo se extende do 07/10/19 ao 13/10/19, tal e como consta na nova nota que se achega.</span> 2019-10-06T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS BASES "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" 2019-10-06T22:00:00Z 2019-10-06T22:00:00Z <span>Advertido erro</span> <span>&nbsp;</span> <span>na "</span> <i><span>Base de selección 1ª – Postos convocados. AEDL 24-C/2019: Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación / G</span></i> <i><span>rao en Información e Documentación / L</span><span>icenciatura en Documentación</span></i> <span>",</span> <span>&nbsp;</span> <span>recollida na Resolución de Alcaldía do 02/10/19, co CSV</span> <span>&nbsp;</span> <span>IN0KURTPYOA069PD</span> <span>,</span> <span>&nbsp;</span> <span>polo que atinxe ao horario e xornada do posto a seleccionar no expediente de referencia, procédese a publicar a correspondente corrección de erros.</span> 2019-10-06T22:00:00Z CURSO DE OPERACIÓNS BÁSICAS DE ALBANELERÍA 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>&nbsp;</span> <span>Infórmase da convocatoria dun curso de "Operacións básicas de albanelería", organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán.</span> 2019-10-02T22:00:00Z BASES DE SELECCIÓN, INSTANCIAS E LISTA DE CANDIDATURAS "O TEU PRIMEIRO EMPREGO". 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>Publícase información relativa ao programa subvencionado pola Deputación de Pontevedra "O teu primeiro emprego": bases de convocatoria, instancias oficiais de presentación e listas de candidaturas elaboradas pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona.</span> 2019-10-02T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS CURSO "ACTIVIDADES DE TÉCNICAS DE VENDA" 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>Publicase a acta definitiva de persoas admitidas e excluídas para o curso de "Actividades de técnica de venda" organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán en colaboración co Radio Ecca e a Consellería de Política Social, convocando ás persoas seleccionadas na data, lugar e hora de inicio do curso.</span> 2019-10-02T22:00:00Z INFORMACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" 2019-09-25T22:00:00Z 2019-09-25T22:00:00Z <span>Mediante este anuncio infórmase da concesión por parte da Deputación de Pontevedra dunha subvención para a contratación de catro persoas cun contrato en prácticas de 6 meses de duración prorrogables por outros seis, ao abeiro das bases de convocatoria do programa provincial "O teu primeiro emprego" publicadas no BOP do 15/05/19.</span> 2019-09-25T22:00:00Z CURSO TÉCNICAS DE VENDA 2019-09-18T22:00:00Z 2019-09-18T22:00:00Z <span>Infórmase da convocatoria dun curso de "Actividades para técnicas de venda", organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán en colaboración con Radio ECCA, e financiado a través dunha subvención da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.</span> 2019-09-18T22:00:00Z CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á REDACCIÓN DA ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 2019-09-16T22:00:00Z 2019-09-16T22:00:00Z De conformidade co previsto no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) con carácter previo á elaboración da correspondente Ordenanza ábrese unha consulta pública, a través da sede electrónica do Concello (http://sede.nigran.org), co fin de pedir a opinión das persoas e organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma. 2019-09-16T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos deportivos", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-11T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-09-10T22:00:00Z 2019-09-10T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento para instalacións eléctricas", subvencionada a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-10T22:00:00Z CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2019-09-09T22:00:00Z 2019-09-09T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa e convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega Celga niveis 2 e 4, segundo resolucióhn da Xunta de Galicia.</span> 2019-09-09T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-09-08T22:00:00Z 2019-09-08T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora das instalacións da Rúa Mariñeiro", subvencionada a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-08T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO TAXA LIXO 2019 2019-08-29T22:00:00Z 2019-08-29T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO DO EXERCICIO 2019 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-08-29T22:00:00Z APERTURA PRAZO INSCRICIÓN PREVIA "CURSO DE AUXILIAR DE COMERCIO 2019-08-21T22:00:00Z 2019-08-21T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa dirixida ao alumnado sobre o curso de "Auxiliar de comercio" promovido pola Deputación de Pontevedra e organizado pola Fundación Érguete, coa colaboración do Concello de Nigrán, cunha duración de 200 horas de formación teórico - práctica impartidas neste concello</span> 2019-08-21T22:00:00Z MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2019-08-18T22:00:00Z 2019-08-18T22:00:00Z <div> Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Aprobación provisional. </div> 2019-08-18T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN CRÉDITO 16/2019 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE BASES DE EXECUCIÓN ORZAMENTO 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ANEXO PERSOAL 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN CRÉDITO 15/2019 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-07-08T22:00:00Z 2019-07-08T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Conexión á rede de abastecemento na Rúa San Roque", en Camos, subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-07-08T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-07-04T22:00:00Z 2019-07-04T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Reordenación da circulación na Rúa Caranquexo", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-07-04T22:00:00Z CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS - SECTOR CONSTRUCIÓN. 2019-06-25T22:00:00Z 2019-06-25T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa e resumo de contidos de dúas accións formativas en materia de prevención de riscos laborais organizadas en colaboración coa Fundación Laboral da Construción.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-25T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-06-19T22:00:00Z 2019-06-19T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de adquisición dun "Brazo rozador articulado extensible", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-06-19T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-06-12T22:00:00Z 2019-06-12T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento da Rúa da Igrexa, Chandebrito", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-12T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-06-12T22:00:00Z 2019-06-12T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Proxecto de muro de contención no cemiterio de Camos para a mellora da seguridade vial na Rúa Sidral", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-12T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN - PERSOAL TÉCNICO OFICINAS DE TURISMO. 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para as oficinas de turismo para a tempada de verán de 2019, públicase a acta correspondente ao resultado final do proceso coa correspondente proposta de contratación. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2019-06-11T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN - PERSOAL TÉCNICO OFICINAS DE TURISMO. 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z <span>Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para as oficinas de turismo para a tempada de verán de 2019, publícase a acta correspondente ao resultado provisional dos exames e baremación curricular, xa publicada nos taboleiros oficiais o 06/06/19. Información: Departamento de Desenvolvemento Local.</span> 2019-06-10T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS E DATA DE EXAMES - PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO 2019-05-30T22:00:00Z 2019-05-30T22:00:00Z <span>Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas e se convoca para a realización da fase de oposición. Información: Departamento de Desenvolvemento Local</span> 2019-05-30T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 2016 2019-05-30T22:00:00Z 2019-05-30T22:00:00Z <div> Exposición pública e cobranza da taxa pola entrada de vehículos ao través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase do exercicio 2016 do Concello de Nigrán </div> 2019-05-30T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO 2019-05-24T22:00:00Z 2019-05-24T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas, abrindo o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2019-05-24T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN 4 TÉCNICOS/AS TURISMO TEMPADA VERÁN 2019. 2019-05-09T22:00:00Z 2019-05-09T22:00:00Z O Concello de Nigrán remitíu á prensa, para publicación o 12/05/19, o anuncio que abre o prazo de presentación de instancias para a particiación no proceso selectivo de 4 técnicos/as de turismo para a tempada de verán 2019. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da citada publicación do anuncio de convocatoria. 2019-05-09T22:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL E OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS E DE INSPECCIÓN. 2019-04-09T22:00:00Z 2019-04-09T22:00:00Z O Pleno deste Concello en sesión ordinaria celebrada o día 01/04/2019,acordou aprobar, provisionalmente, a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da “Taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas ou realización de actividades administrativas de control e outros servizos urbanísticos e de inspección”. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente expónse ó público durante o prazo de trinta días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte o da inserción deste anuncio no BOP de Pontevedra. 2019-04-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2019 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 22-03-2019 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2019, ponse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 2019-03-26T23:00:00Z PROGRAMA MUNICIPAL DE CANGUROS 2019 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z O Programa municipal de Canguros busca ofrecer a familias que se atopen en situación de risco ou exclusión social do concello de Nigrán a forma de dispoñer dun tempo determinado para actividades de tipo laboral,formativo, sanitario e social, a través do uso dun servizo gratuíto de canguros. Este servizo é, por tanto, unha resposta programada dende os Servizos Sociais que garanta a atención adecuada ás necesidades das persoas usuarias. 2019-03-26T23:00:00Z INCORPORACIÓN DO PERSOAL CONTRATADO AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS 2019 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-03-19T23:00:00Z 2019-03-19T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a incorporación do persoal subvencionado a través da Liña 3 do Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-19T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-03-19T23:00:00Z 2019-03-19T23:00:00Z TEXTO: Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Beirarrúas e muro de peche na Rúa San Pedro" en Camos, subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2016 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-19T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades culturais 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades culturais ou programas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público durante o ano 2019. E bases específicas. 2019-03-11T23:00:00Z PRÉSTAMO SEN XUROS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NIGRÁN. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a concesión de préstamo por parte da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades de fomento da práctica deportiva 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades de fomento da práctica deportiva que se realicen con carácter público en Nigrán durante o 2019. 2019-03-11T23:00:00Z SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NIGRÁN. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a execución da subvención concedida por parte da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras do municipio a realizar durante o ano 2019 2019-03-11T23:00:00Z ANUNCIO LICITACION PARA ADXUDICACIÓN DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO, TEMPADA 2019. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Anuncio y pliego de condiciones Licitación: Explotación dos servizos temporais en praias, ano 2019. 2019-03-11T23:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2019-03-05T23:00:00Z 2019-03-05T23:00:00Z En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente expónse ó público durante o prazo de trinta días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte ó da inserción deste anuncio no BOP de Pontevedra. 2019-03-05T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS (2019) 2019-02-21T23:00:00Z 2019-02-21T23:00:00Z Resolución da aprobación da convocatoria para o ano 2019 de axudas á inserción social e para emerxencias sociais. 2019-02-21T23:00:00Z INVESTIMENTOS: LIÑA 1 PLAN CONCELLOS 2019 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Infórmase dos investimentos solicitados polo Concello de Nigrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 1 do Plan Concellos 2018-2019. 2019-01-27T23:00:00Z EMPREGO: LIÑA 3 PLAN CONCELLOS 2019 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Infórmase das características e tipos dos equipos de traballo solicitados polo Concello de NIgrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 3 do Plan Concellos 2019. 2019-01-27T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE PROXECTO PARQUE FORESTAL SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-12-17T23:00:00Z 2018-12-17T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais, publicadas pola Deputación de Pontevedra no BOPPO do 29/12/17 2018-12-17T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2019 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Calendario Fiscal 2019 2018-12-16T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE INVESTIMENTOS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Cláusula décimo quinta das Bases e Convocatoria do Plan Provincial de Cooperación "Plan Concellos 2016" (BOP 02/12/15). 2018-12-16T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE INVESTIMENTOS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Cláusula décimo quinta das Bases e Convocatoria do Plan Provincial de Cooperación "Plan Concellos 2016" (BOP 02/12/15). 2018-12-02T23:00:00Z ACTA FINAL DEFINITIVA SNL 2018-10-02T22:00:00Z 2018-10-02T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións oficial, publícase a acta final definitiva do proceso de selección do SNL, que inclúe a proposta de contratación 2018-10-02T22:00:00Z ACTA FINAL PROVISIONAL SNL 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Publícase a acta final provisional do proceso de selección do SNL, abrindo así o prazo de presentación de alegacións 2018-09-26T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL E DATA DOS EXAMES 2018-09-19T22:00:00Z 2018-09-19T22:00:00Z Publícase a acta definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL, indicando tamén o día e hora de realización dos exames. 2018-09-19T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL. 2018-09-13T22:00:00Z 2018-09-13T22:00:00Z Publícase a acta provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL abrindo así o prazo de subsanacións mediante a presentación das correspondentes alegacións. 2018-09-13T22:00:00Z Convocatoria para a adxudicación dun posto laboral temporal de técnico/a de normalización lingüística do Concello de Nigrán 2018-08-26T22:00:00Z 2018-08-26T22:00:00Z Contratación dun/ha técnico/a superior para o Servizo de Normalización Lingüística, ao abeiro das Bases de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra. 2018-08-26T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase oposición proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-22T22:00:00Z 2018-07-22T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de oposición e prazo de reclamación do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-22T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase concurso e datas de exame proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de concurso e convocatoria datas de realización dos exercicios do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-09T22:00:00Z Anuncio lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre proceso selectivo bolsa de traballadores/as sociais 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio da lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre o prazo de subsanación en relación ao proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballador/a social 2018-05-09T22:00:00Z 2018-05-09T22:00:00Z Convocatoria e aprobación de bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de Traballador/a Social. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-05-09T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles,prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2018-05-03T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases bolsa de traballo traballador/a social 2018-04-25T22:00:00Z 2018-04-25T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte.núm.:2017004696 (Rfª. 2017/03 ps) 2018-04-25T22:00:00Z