Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Anuncio cadro de puntuacións da fase concurso e datas do 1º e 2º exercicio da fase de oposición proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Anuncio do cadro de puntuacións relativo á fase de concurso e fixación de datas de realización do 1º e 2º exercicio no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte. núm.: 2017002772 (Rfª 2017/02 ps) 2018-05-24T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO. 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas, abrindo o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-24T22:00:00Z SEGUNDA CONVOCATORIA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DE NIGRÁN. 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z Cumprindo coa obriga legal de remitir á "Base de Datos Nacional de Subvenciones" (BDNS) todas aquelas convocatorias municipais ás que lles resultan de aplicación as normas que regulan o funcionamento de dita BDNS, procédese primeiro á publicación na Sede Local de Nigrán dos documentos seguintes: Bases de convocatoria en galego da segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Extracto das bases de convocatoria en galego da segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Instancia en galego de presentación á segunda convocatoria do "III Plan de Becas Municipais de Nigrán (PBM)". Realizado o trámite de remisión á BDNS, os documentos serán enviados de forma automática ao BOP de Pontevedra, abrindo o prazo de presentación de candidaturas a partir de que dito diario oficial publique o extracto. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-24T22:00:00Z PROCESO DE SELECCION DE TRES PRAZAS DE BECARIOS PARA A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CUALlFICACION FINAL 2018-05-24T22:00:00Z 2018-05-24T22:00:00Z PROCESO DE SELECCION DE TRES PRAZAS DE BECARIOS PARA A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CUALlFICACION FINAL 2018-05-24T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN III PLAN BECAS MUNICIPAIS. 2018-05-22T22:00:00Z 2018-05-22T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións á acta provisional, publícase a acta final co resultado da selección da primeira convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán que inclúe a proposta de incorporación da persoa seleccionada. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-22T22:00:00Z Resultado definitivo baremación e convocatoria á proba práctica oral Becas de Turismo 2018-05-20T22:00:00Z 2018-05-20T22:00:00Z RESULTADO DEFINITIVO BAREMACIÓN MÉRITOS E CONVOCATORIA Á PROBA PRÁCTICA ORAL BECAS DE TURISMO / 2018- CONCELLO DE NIGRÁN EXPTE.2018001494SV 2018-05-20T22:00:00Z Bolsas de información turística. Valoración provisional. 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Bolsas de información turística. Valoración provisional. 2018-05-17T22:00:00Z Anuncio BOPPO lista definitiva e designación de tribunal proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Anuncio publicado no BOPPO da lista definitiva de admitidos e excluídos e designación do tribunal no proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte. núm.: 2017002772 (Rfª 2017/02 ps) 2018-05-17T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN III PLAN BECAS MUNICIPAIS 2018-05-17T22:00:00Z 2018-05-17T22:00:00Z Publícase a acta provisional co resultado da selección da primeira convocatoria do III Plan de Becas Municipais de Nigrán, abrindo así o prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-17T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN TÉCNICO/A TURISMO TEMPADA VERÁN 2018 2018-05-13T22:00:00Z 2018-05-13T22:00:00Z Aviso da apertura do prazo de presentación de instancias en relación ao proceso selectivo para a selección de 1 técnico/a de turismo tempada de verán 2018. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-13T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO DE ACCESO ÁS SETE BECAS MUNICIPAIS 2018-05-10T22:00:00Z 2018-05-10T22:00:00Z Publicación da relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas, composición do tribunal cualificador e data en que terá lugar a constitución do tribunal cualificador e a realización de todos os exercicios. 2018-05-10T22:00:00Z SELECCIÓN TÉCNICO/A TURISMO TEMPADA VERÁN 2018. 2018-05-10T22:00:00Z 2018-05-10T22:00:00Z Publicación das bases e instancia oficial do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo para a tempada de verán , xunto co anuncio remitido á prensa que marcará a apertura do prazo de presentación. Información no Departamento de Desenvolvemento Local. 2018-05-10T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballador/a social 2018-05-09T22:00:00Z 2018-05-09T22:00:00Z Convocatoria e aprobación de bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de Traballador/a Social. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-05-09T22:00:00Z FOGUEIRAS DE SAN XOÁN 2018-05-08T22:00:00Z 2018-05-08T22:00:00Z Aspectos a ter en conta para as fogueiras da noite de San Xoán 2018-05-08T22:00:00Z BOLSAS DE INFORMACION TURISTICA EN OFICINAS MUNICIPAIS 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z Prazo para presentación de solicitudes para a realización de prácticas nas oficinas de información turística do Concello de Nigrán. Tres bolsas 2018-05-03T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles,prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2018-05-03T22:00:00Z Lista provisional "Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán" 2018-05-02T22:00:00Z 2018-05-02T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á execución do "Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán", publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas no proceso de acceso ás sete becas de auxiliar da administración. 2018-05-02T22:00:00Z Lista definitiva e tribunal proceso selectivo praza arquitecto técnico 2018-05-02T22:00:00Z 2018-05-02T22:00:00Z Anuncio lista definitiva de admitidos e excluidos, así como designación de tribunal en relación ao proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal (Expte.núm.:2017002772. Rfª.2017/02 ps). 2018-05-02T22:00:00Z Nota informativa proceso selectivo oito prazas auxiliar policía 2018-05-01T22:00:00Z 2018-05-01T22:00:00Z Nota informativa prazo de presentación de instancias en relación ao proceso selectivo para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte.núm.:2018000438(Rfª.2018/01 ps). 2018-05-01T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo oito prazas auxiliar policía 2018-04-26T22:00:00Z 2018-04-26T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal. Expte.núm.:2018000438 (Rfª. 2018/01 ps) 2018-04-26T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases bolsa de traballo traballador/a social 2018-04-25T22:00:00Z 2018-04-25T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte.núm.:2017004696 (Rfª. 2017/03 ps) 2018-04-25T22:00:00Z Aberto o prazo do III Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán 2018-04-16T22:00:00Z 2018-04-16T22:00:00Z O BOPPO do 16/04/18 acaba de publicar o extracto das Bases do III Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán, abrindo así o prazo de presentación de candidaturas durante 10 días hábiles. 2018-04-16T22:00:00Z CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-04-05T22:00:00Z 2018-04-05T22:00:00Z Para dar cumprimento á obriga legal de remitir á "Base de Datos Nacional de Subvenciones" (BDNS) todas aquelas convocatorias municipais ás que lles resultan de aplicación as normas que regulan o funcionamento de dita BDNS, procédese á publicación na Sede do Concello de Nigrán 2018-04-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO IVTM 2018 2018-04-04T22:00:00Z 2018-04-04T22:00:00Z Exposición pública e cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2018 do Concello de Nigrán 2018-04-04T22:00:00Z LICITACION ADXUDICACIÓN EXPLOTACIÓNS EN PRAIAS TEMPADAS 2018 2018-04-02T22:00:00Z 2018-04-02T22:00:00Z LICITACION PARA ADXUDICACION DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO. TEMPADA 2018. (maio a setembro). O PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS É DE 15 DÍAS DENDE A PUBLICACION DO ANUNCIO NO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA 2018-04-02T22:00:00Z Anuncio BOE convocatoria praza arquitecto técnico 2018-03-15T23:00:00Z 2018-03-15T23:00:00Z Anuncio no Boletín Oficial do Estado da convocatoria do proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-03-15T23:00:00Z Anuncio DOG convocatoria praza arquitecto técnico 2018-02-28T23:00:00Z 2018-02-28T23:00:00Z Anuncio no Diario Oficial de Galicia da convocatoria relativa ao proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-02-28T23:00:00Z FASE DE XUSTIFICACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO INCLUÍDOS NO PLAN CONCELLOS 2017 2018-02-19T23:00:00Z 2018-02-19T23:00:00Z Dando cumprimento ás obrigas recollidas nas Bases Reguladoras do Plan de obras e servizos 2017, publicadas no BOP do 30/12/16, e máis concretamente en atención ao que se recolle na súa Cláusula Décimo Quinta en relación á publicidade, complementando á xa recollida na prensa e web municipal, e coa intención de proceder á xustificación final das subvencións recibidas ao abeiro do plan referenciado, infórmase de que, neste mes de febreiro estase a xustificar a finalización do traballo desenvolvido polos tres equipos de persoal que contaron con financiamento provincial 2018-02-19T23:00:00Z ANUNCIO: PRÓXIMA APERTURA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z O Pleno do 01/02/18 aprobou as bases reguladoras do III Plan de Becas Municipais de Nigrán. Tal e como establecen ditas bases, o prazo de presentación das solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación destas bases no BOP de Pontevedra, trámite que se realizará á maior brevidade posible. 2018-02-04T23:00:00Z BASES DE CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS E INSTANCIA 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Estas bases teñen por obxecto a convocatoria do Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán (PBM) 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio BOP convocatoria e aprobación de bases praza arquitecto técnico 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra da convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-29T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS INCLUÍDAS NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z Anuncio Finalización obras PPOS 2015 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z FINALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NAS BAIXAS DO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2017-12-21T23:00:00Z Anuncio cadro puntuacións finais e proposta de nomeamento praza subalterno-notificador 2017-12-19T23:00:00Z 2017-12-19T23:00:00Z Anuncio do cadro de puntuacións finais da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino e proposta de nomeamento.(Expte.núm.: 2015/02 ps) 2017-12-19T23:00:00Z Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inmobilización, enganche, retirada, depósito e vixiancia de vehículos. 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Adxúntase expediente completo. 2017-05-23T22:00:00Z