Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente expónse ó público durante o prazo de trinta días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte ó da inserción deste anuncio no BOP de Pontevedra.

Data de publicación: 06/03/2019

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Tesourería e Recadación

  1. Descargar