headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 9/22

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de maio de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 9/22 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado.

Data de publicación: 06/06/2022

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar