headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2022

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de febreiro de 2022, o expediente administrativo de modificación de crédito 3/22 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral do Concello de Nigrán para o ano 2022, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado.

Data de publicación: 08/03/2022

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar