headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2022 DO CONCELLO DE NIGRÁN

Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 07/03/2022 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2022, pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, podendo os interesados examinalo e presentar recurso de reposición ante o Alcalde-Presidente deste Concello no prazo de un mes, a contar dende o día seguinte ao de remate do período de exposición (artº 14.2 do RD Lex. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais).

Data de publicación: 09/03/2022

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Tesourería e Recadación

  1. Descargar