headerheader-400header-800
Volver

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIDADÁ E ORNATO PÚBLICO

Expte. 2022000217Sv
Trámite: Información pública e audiencia dos interesados
Norma reguladora: Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Réxime Local, art. 49.
Prazo: Trinta días, seguintes á públicación.
Datos da aprobación inicial: Acordada polo Pleno do Concello o 31-01-22
De conformidade co previsto na normativa aplicable ó procedemento correspondente, duranto o prazo sinalado calquera persoa poderá examinar o expediente nas dependencias municipais e formular, no seu caso, as alegacións que considere oportunas.
No caso de que non se formulen, o acordo provisional quedará automaticamente elevado a definitivo.

Data de publicación: 16/02/2022

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Unidade Servizos Xerais

  1. Descargar