headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 22/21

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 22/21 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, e cumprindo o establecido nos artigos 169.1 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo antes mencionado.

Data de publicación: 02/11/2021

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar