headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA RPT

Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo (RPT)
Aprobada inicialmente, por acordo do Pleno municipal de data 06 de xullo de 2020, a primeira Relación de Postos de Traballo do Concello de Nigrán.
Ao abeiro do disposto no artígo 202 dla lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego de Galicia, sométese o expediente a información pública polo prazo de vinte días hábiles, a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial dla Provincia, durante o cal os interesados poderán presentar alegacións, suxestións ou reclamacións que estimen oportunas ante o Pleno.

Data de publicación: 07/09/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Persoal

  1. Descargar