headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA ORZAMENTO 2020

O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 19 de maio de 2020, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2020 . Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

Data de publicación: 26/05/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar